Vienintelį Rusijos lėktuvnešį persekioja bėdos: jūreiviai vogė detales ir pridavinėjo į laužą
Vie­nin­te­lis Ru­si­jos lėk­tuv­ne­šis „Ad­mi­ral Kuz­ne­cov“ per­nai per vi­są pa­sau­lį nu­skam­bė­jo, kai pa­ke­liui į Si­ri­ją ėmė dū­my­ti, kaip gar­ve­žys ir tu­rė­jo su­kti na­mų link. Šie­met svar­biau­sia su lėk­tuv­ne­šiu su­si­ju­si ži­nia bu­vo ta, kad jis pa­žeis­tas re­mon­to do­ke. Ta­čiau nau­jau­sia in­for­ma­ci­ja pra­len­kė abi šias ži­nias.

Gruodžio 14 dieną regioniniame leidinyje „Murmanskij vestnik“ pranešė apie tai, kad 2 jūreiviai (tarnavę lėktuvnešyje „Admiral Kuznecov“ nuteisti už beveik 400 radijo aparatūros detalių vagystę ir jų pridavimą į spalvotųjų metalų laužą.

Kaip vėliau pranešė svoboda.org, abu jūreiviai sulaikyti dar lapkričio mėnesį. Pasirodo, kad Rusijos laivyno pasididžiavimo ekipažas ne pirmą sykį pateko į kriminalų rubriką: lėktuvnešio jūreiviai bausti už narkotikų gabenimą ir neblaivūs suvažinėję žmones.

Nuteistieji jūrininkai vogė radijo prietaisų detales, o spalvotųjų metalų išėmimui įsirengė „dirbtuvę“ pačiame lėktuvnešyje. Iš šio „versliuko“ jie uždirbo apie 13 tūkstančių eurų. Abiem skirta pusketvirtų metų kalėjimo bausmė.

Kaip teigia svoboda.org, leidinio žurnalistų surinkta informacija leidžia manyti, kad vagiliauti iš laivo, kuriame jie tarnavo, abu jūreiviai ėmė nebegalėdami bankams mokėti kreditų.

Kita žurnalistų išaiškinta įdomybė yra tai, kad jūrininkų pavogtos ir išardytos detalės buvo tokios senos, kad dabar tokių nebegaminama ir jų pakeisti nebėra kuo.