Ukrainoje Lietuvos kariai dalijosi patirtimi, kaip geriau taikyti NATO standartus
Rug­sė­jo 14 d. Ukrai­nos Lvo­vo sri­ty­je, Ya­vo­riv po­li­go­ne bai­gė­si di­džiau­sios tarp­tau­ti­nės bend­ros Ukrai­nos gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų sau­su­mos pa­jė­gų Eu­ro­po­je (angl. USA­REUR) pra­ty­bos „Ra­pid Tri­dent 2018“. Jo­se da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos ka­ri­nė­je mo­ky­mo mi­si­jo­je Ukrai­no­je da­ly­vau­jan­tys ins­truk­to­riai bei tri­ša­lės LDK di­džio­jo et­mo­no Kons­tan­ti­no Os­tro­giš­kio Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos (LIT­PO­LUKRB­RIG) šta­bo ka­ri­nin­kai ir pus­ka­ri­nin­kiai.

Šios pratybos skirtos stiprinti Ukrainos ir NATO bei šalių partnerių karinį bendradarbiavimą, kariuomenių tarpusavio sąveiką, užtikrinti Ukrainoje vykdomas gynybos reformas ir įtvirtinti Ukrainos kariuomenėje diegiamus NATO standartus bei procedūras.

„Pratybos „Rapid Trident 2018“ pademonstravo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų norą bei galimybes veikti kartu su sąjungininkais pagal NATO standartus ir procedūras.Ukrainiečiai šiais metais daugelį pratybų rengimo ir vykdymo procesų atliko savarankiškai ir sėkmingai įtvirtino NATO standartus“, – pranešime spaudai sakė pratybose „Rapid Trident“ antrus metus iš eilės dalyvavęs LITPOLUKRBRIG štabo viršininkas Lietuvos karininkas pulkininkas leitenantas Eligijus Senulis.

Tuo pačiu Lietuvos karininkas pabrėžia, kad didžiausias iššūkis Ukrainos ginkluotųjų pajėgų reformai ir sąveikai su sąjungininkais ir toliau išlieka Ukrainos rytuose vykstantis karas. Pasak plk. ltn. E. Senulio, Ukrainos kariuomenės 54-osiso brigados štabas į pratybas atvyko tiesiai iš Donbaso.

Pratybose „Rapid Tridednt 2018“ Lietuvos kariuomenės instruktoriai bei LITPOLUKRBRIG štabo karininkai ir puskarininkiai kartu su sąjungininkais iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės ir Lenkijos vykdė stebėtojų funkcijas, patarė Ukrainos 54-osios mechanizuotosios pėstininkų brigados bataliono kovinės grupės kariams, kaip geriau pritaikyti NATO standartus užduočių vykdymui.

Šiais metais pratybos „Rapid Trident 2018“ vyko rugsėjo 3–14 d. Jose dalyvavo 2270 karių iš 14 NATO ir šalių partnerių. Pratybose buvo naudojamas Taktikos mokymo simuliatorius JCATS (angl. Joint Conflict and Tactical Simulation System) ir Integruota lazerinė taikymosi sistema MILES (angl. Multiple Integrated Laser Engagement System).

Pratybos „Rapid Trident“ – tai Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgų Europoje vadavietės (US EUCOM) Ukrainoje organizuojamos pratybos, skirtos plėsti ir stiprinti JAV, NATO ir Partnerystės taikos labui programoje (PfP) dalyvaujančių šalių tarptautinį karinį bendradarbiavimą, NATO ir šalių partnerių kariuomenių tarpusavio sąveiką, taip pat prisidėti stiprinant regioninį stabilumą ir saugumą. Pratybos „Rapid Trident“ Ukrainoje rengiamos nuo 2008 metų.

Nuo pat Rusijos agresijos Ukrainoje pradžios Lietuva palaiko Ukrainos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, remia Ukrainos europinės ir euroatlantinės integracijos siekius. Bendradarbiavimas su Ukraina yra vienas iš svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų.