Šaltasis karas buvo išties pašėlęs – kartą JAV šnipų lėktuvui teko išsisukinėti ir nuo ieties
Šal­ta­sis ka­ras tarp­tau­ti­nė­je are­no­je bu­vo ne­ra­mūs lai­kai. Abi ka­riau­jan­čios pu­sės da­rė vis­ką, kad įgy­tų bent ko­kį pra­na­šu­mą, ta­čiau tai ne­bu­vo leng­va. Štai 1964 me­tais virš Kon­go skren­dan­čiam CŽA lėk­tu­vui te­ko veng­ti ir „pir­mos kar­tos pir­mos mo­di­fi­ka­ci­jos ran­ki­niu bū­du pa­leis­tos“ ra­ke­tos – pa­pras­tos ie­ties.

Kongas nepriklausomybę atgavo 1960 metais ir iš karto pateko į JAV bei Sovietų sąjungos akiratį. 1961 metais buvo nužudytas ministras pirmininkas Patrice'as Lumumba ir šalis paniro į chaosą. Greitai simbomis pasivadinusi sovietų remiama grupuotė ėmė siekti valdžios, tačiau beveik nevaldomi ginkluoti žmonės, regis, nesiekė jokių politinių tikslų. 1964 metais jie dabartiniame Kisanganyje (tuomet – Stanleyville) pagrobė daugybę žmonių, įskaitant ir nemažai europiečių. Belgija su JAV pagalba ruošėsi karinei įkaitų išlaisvinimo operacijai, tačiau jai reikėjo pasiruošti.

Taigi, virš Kongo ėmė sukiotis JAV žvalgybiniai lėktuvai. Jie iš pakankamai nedidelio aukščio drąsiai žvalgė teritoriją ir rinko duomenis, kurie turėjo praversti būsimoje operacijoje. Tačiau vienas toks skrydis sulaukė netikėto pasipriešinimo – į žemai skrendantį lėktuvą buvo paleista ietis. Ji jokios žalos lėktuvui nepadarė, tačiau ataka buvo užfiksuota.

Vietinio gyventojo paleista ietis didelių problemų nesukėlė

Įdomu tai, kad generolas Marshallas S. Carteris apie incidentą informavo buvusį prezidentą Trumaną. Buvusio prezidento informavimas apie padėtį ir einamuosius reikalus buvo įprasta praktika. Tačiau Carteris nusprendė pajuokauti ir į lėktuvą mestą ietį pavadino „raketa žemė-oras“. Rodydamas nuotrauką buvusiam prezidentui Carteris pateikė ir platesnį apibūdinimą – „pirmojo modelio, pirmosios modifikacijos raketa turi rankinę taikymo sistemą ir mobilią paleidimo sistemą“. Jis taip pat pridėjo, kad ši raketa pasižymi „ženklia galia susidūrimo metu, bet abejotinu taiklumu“. Pasakojama, kad Trumaną tokia istorija pralinksmino.

Tačiau reikalai ir toliau judėjo į priekį. Ieties išvengęs lėktuvas atliko savo darbą ir reikalingi duomenys buvo surinkti. Belgų surengta operacija buvo sėkminga, tačiau padėtis Konge nesitaisė. Šalis ir toliau murkdėsi skurde, smurte ir diktatūroje. Antrasis Kongo karas baigėsi tik 2003 metais, tačiau susirėmimų vis dar pasitaiko. Kongo Demokratinė Respublika iki šiol pagal visus ekonomikos bei gyvenimo kokybės rodiklius atsiduria pasaulinių reitingų dugne.