Rusijos kompanija žada sukurti kulkas, 3 kartus greitesnes už pačias greičiausias
Įpras­ta snai­pe­rių amu­ni­ci­ja nė­ra to­kia su­dė­tin­ga, kaip ga­li pa­si­ro­dy­ti. Šo­vi­niai nuo­lat to­bu­lė­ja, ta­čiau bend­ri pri­nci­pai iš­lie­ka tie pa­tys. Įpras­ta snai­pe­rio šau­tu­vo kul­ka le­kia 3–6 šim­tų me­trų per se­kun­dę grei­čiu. Ta­čiau vie­nas gink­lų ga­min­to­jas Ru­si­jo­je tei­gia, kad ga­li su­kur­ti ir to­kius šo­vi­nius, ku­rie šį grei­tį pa­ge­rins dau­giau nei tris kar­tus.

„Lobaev Arms“, garsus Rusijos ginklų gamintojas, specializuojasi ilgo nuotolio šautuvuose. Šios kompanijos produktų sąrašas yra įspūdingas kaip ir šautuvų vardai – „Lobaev Arms“ gamina „Twilight“, „Stalingrad“, „Harasser“ ir „Saboteur“ ginklus. Visgi dabar įmonė žvilgsnį kreipia link snaiperių naudojamos amunicijos, kuri „Lobaev Arms“ nuomone yra tiesiog per lėta.

Įprastai iš snaiperio šautuvo paleista kulka lekia 3–6 šimtų metrų per sekundę greičiu. Tai nėra blogas rezultatas, tačiau ilgos kelionės metu kulka vis artėja prie žemės. Snaiperiai yra apmokyti taikytis atsižvelgiant į kulkos kritimą, tačiau tai vis tiek riboja taiklumą ir šūvio nuotolį. Kita vertus, su šiuolaikinėmis parako technologijomis šį greitį sunku žymiai pagerinti. Todėl „Lobaev Arms“ galvoja apie kitą sprendimą.

Vietoj įprasto šovinių parako bus panaudoti kiti cheminiai elementai, reakcijos metu išskiriantys daugiau energijos. Sunku pasakyti, iš kur „Lobaev Arms“ ištraukė 2000 metrų per sekundę greitį, bet būtent toks jis buvo pažadėtas. Aišku, jei vyriausybė prisidės prie projekto.

Itin greitos kulkos turi privalumų – jos yra taiklesnės, mažiau pasiduoda gravitacijai ir vėjui. Tačiau šis efektas pastebimas tik šaudant iš palyginti nedidelių atstumų – šaudant iš toliau vis tiek reikės stiprių snaiperio įgūdžių. Dar reikėtų nepamiršti, kad pakeisti amunicijos nepakaks. Tokio greičio kulkos greitai sudėvės ir patį šautuvą, todėl tikėtina, kad ir jį tektų modifikuoti. Bet ar toks greitis apskritai pasiekiamas?

Aišku, kad pasiekiamas ir jau buvo pasiektas. JAV „Springfield Armory“ dar ketvirtajame praeito amžiaus dešimtmetyje bandė itin greitus šovinius, kurių kulkos pasiekdavo ir beveik 2,7 km/s greitį. Visgi toli šis projektas nepasistūmėjo. Nors galima sugalvoti situacijų, kuomet itin greiti šoviniai praverstų, jų tikrai nėra daug. Taigi, nuolatiniai ginklų taisymai, pačių šovinių kaina ir reikalingi technologiniai tyrimai tokias kulkas paverčia nepraktišku sprendimu, kuris kažin ar kada bus atneštas į realų mūšio lauką.