Rusijos kariškiai atostogauja? NATO oro policija tik kartą lydėjo rusų karinį orlaivį
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­ną­kart ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Palydėtas transporto orlaivis „An-26“ virš Baltijos jūros skrido iš Karaliaučiaus srities į pagrindinę Rusijos dalį.

„An-26“ skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, radijo ryšį su regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė, bet skrydžio plano neturėjo.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.