Rusija vėl demonstruos karinius raumenis
Ru­si­ja at­ei­nan­tį mė­ne­sį su­rengs di­džiau­sias ka­ri­nes pra­ty­bas nuo 9-o de­šimt­me­čio – jo­se da­ly­vaus apie 300 tūkst. ka­rių ir tūks­tan­tis or­lai­vių, an­tra­die­nį pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja. Ša­lies ry­tuo­se vyk­sian­čios pra­ty­bos „Vos­tok 2018“ vyks rug­sė­jo 11–15 die­no­mis. Jos da­ly­vaus Ki­ni­ja ir Mon­go­li­ja.

„Tai bus panašu į „Zapad 81“ pakartojimą, bet kai kuriais atžvilgiais jos bus dar didesnės“, – sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu, turėdamas omenyje 1981 metais Rytų Europoje surengtas Sovietų Sąjungos vadovaujamas karines pratybas.

Pasak jo, pratybose dalyvaus „daugiau kaip tūkstantis orlaivių, beveik 300 tūkstančių karių ir beveik visi Centrinės ir Rytų karinių apygardų poligonai“.

„Įsivaizduokite 36 tūkst. karinės technikos vienetus, judančius vienu metu: tankus, šarvuotuosius transporterius, pėstininkų kovos mašinas. Ir visa tai, žinoma, vyks kiek įmanoma mūšio aplinkai artimesnėmis sąlygomis“, – sakė S. Šoigu.

Praeitais metais Baltarusijoje ir Rusijos vakariniuose regionuose vykusiose karinėse pratybose „Zapad 2017“, Maskvos teigimu, dalyvavo apie 12,7 tūkst. karių.

Tačiau NATO tvirtino, kad Rusija savo oficialiuose pranešimuose smarkiai sumažino pratybų mastą. Kai kurios Aljanso rytinės narės teigia, kad tose pratybose dalyvavo daugiau kaip 100 tūkst. karių.