Rusija grasina branduoliniu smūgiu
Mask­va ga­li at­si­sa­ky­ti at­sa­ko­mo­jo smū­gio dok­tri­nos ir leis­ti sa­vo ka­riuo­me­nei su­duo­ti po­ten­cia­liam ag­re­so­riui pre­ven­ci­nį bran­duo­li­nį smū­gį, jei JAV dis­lo­kuos sa­vo ra­ke­tas Eu­ro­pos ša­ly­se, par­eiš­kė ge­ne­ro­las pul­ki­nin­kas Vik­to­ras Je­si­nas, 10-ame de­šimt­me­ty­je va­do­va­vęs Stra­te­gi­nėms ra­ke­ti­nėms pa­jė­goms.

„Jei amerikiečiai vis dėlto pradės dislokuoti Europoje savo raketas, neturėsime kitos išeities kaip atsisakyti atsakomojo smūgio doktrinos ir pereiti prie prevencinio smūgio doktrinos“, – dienraščio „Zvezda“ publikuotame interviu sakė V. Jesinas.

Jis pridūrė, kad Rusija modernizavo Sovietų Sąjungoje sukurtą raketų sistemą „Perimetr“, galinčią automatiškai duoti komandą paleisti tarpžemynines raketas tuo atveju, jei Rusijai būtų suduotas branduolinis smūgis.

„Sistema „Perimetr“ veikia ir net buvo patobulinta“, – sakė generolas.

Paklaustas, ar ši sistema gali suduoti užpuolusiam priešui atsakomąjį smūgį kariškis nurodė: „Kai ji suveiks, turėsime mažai priemonių – galėsime paleisti tik tas raketas, kurios išliks po agresoriaus pirmo smūgio“.

V. Jesinas taip pat konstatavo, kad „veiksmingo atsako į amerikiečių vidutinio nuotolio raketas Europoje kol kas neturime“.