Rusija galėtų nuspręsti užpulti Lenkiją
Va­šing­to­ne įsi­kū­ru­sio ne­vy­riau­sy­bi­nio Stra­te­gi­nių ir biu­dže­to ver­ti­ni­mų cen­tro (Cen­ter for Stra­te­gic and Bud­ge­ta­ry As­sess­ments, CSBA) ana­li­zė ro­do, kad Ru­si­ja po­ten­cia­lios kri­zės Bal­ti­jos re­gio­ne at­ve­ju ga­lė­tų nu­spręs­ti už­pul­ti Len­ki­ją ar­ba vie­ną ar dau­giau Bal­ti­jos vals­ty­bių, an­tra­die­nį pra­ne­šė Len­ki­jos vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas.

Tačiau „modernizuota, pasirengusi“ lenkų kariuomenė, „remiama stipresnio priešakinio“ JAV kontingento, galėtų įtikinti sprendimus priimančius žmones Rusijoje, kad Lenkija nėra lengvas taikinys ir kad jos pajėgos „mestų realų iššūkį Rusijos invazijai“, sakoma naujoje CSBA studijoje.

CSBA yra strateginių studijų centras, kurio specializacija – saugumo politika.

„Būsima, pajėgesnė lenkų kariuomenė, remiama stipresnio JAV priešakinio kontingento Lenkijoje, taip pat galėtų skatinti pasitikėjimą, kurio Varšuvai reikia, kad ji paremtų NATO narės teritorijos už jos sienų gynybą“, – sakoma studijoje „NATO rytinio pasienio gynybos stiprinimas“ (Strengthening the Defense of NATO's Eastern Frontier).

„Baltijos regione... Aljansas labiausiai pažeidžiamas Rusijos agresijos atžvilgiu“, – sakoma studijoje.

Joje pažymima: „Rusijos vyriausybė galėtų nuspręsti, kad geriausias jos pasirinkimas reikšmingos krizės Baltijos regione metu yra rizikuoti (surengti) įprastinę ataką prieš vieną ar daugiau Baltijos valstybių, arba net Lenkiją, nes ji mano, kad galėtų greitai pasiekti savo tikslus, neištęsdama ir neišplėsdama konflikto.“

Nors „maža įrodymų“, kad Rusija aktyviai siektų tiesioginės karinės konfrontacijos su NATO valstybėmis, „tikėtinų kelių į konfliktą yra“, nurodė CSBA studijoje, kurią paskelbė Vašingtone praėjusio mėnesio pabaigoje.

Ataskaitoje priduriama: „Rusijos vyriausybė savo revizionistinius tikslus norėtų pasiekti subkonvenciniais konflikto metodais, įskaitant „pilkosios zonos“ veiklą ir politinio karo kampanijas NATO sanglaudai ir politinei valiai pakirsti, išliekant žemiau Aljanso slenksčių įprastiniam kariniam atsakui.“

Varšuva pastaraisiais mėnesiais dėjo intensyvias pastangas, kad JAV padidintų savo karių kontingentą rytiniame NATO sparne.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį patvirtino, kad NATO narės skirs 260 mln. dolerių (231,4 mln. eurų) JAV karinės technikos išankstinio dislokavimo sandėlių kompleksui Povidzo oro pajėgų bazėje Lenkijos centro vakaruose, didėjant nuogąstavimams dėl vis agresyvesnės Rusijos, sakoma Lenkijos radijo pranešime.

Praėjusį mėnesį Lenkija paminėjo narystės šiame Vakarų kariniame aljanse dvidešimt