Rastas dingusio kario kūnas
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do­vy­bė reiš­kia gi­lią užuo­jau­tą mi­ru­sio Juo­zo Vit­kaus In­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­ne tar­na­vu­sio vy­res­nio­jo ei­li­nio Dei­vi­do Pet­kaus ar­ti­mie­siems, šei­mai ir tar­ny­bos drau­gams.

Velionis tarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 2012 m., tarnavo Algirdo mechanizuotajame pėstininkų batalione, vėliau – Juozo Vitkaus inžinerijos batalione, rašoma pranešime spaudai.

Karys mirė ne tarnybos vietoje, nuo vasario 23 d. buvo laikomas dingusiu, jo paieškai dideles pastangas kartu su artimaisiais dėjo ir tarnybos draugai bei visuomenė.

Įvykį tiria Lietuvos policija.

.

.