Raimundas Karoblis JAV susitiks su Pentagono vadovu Jamesu Mattisu
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis iš­vy­ko į JAV, kur su­si­ti­kęs su gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi Ja­me­su Mat­ti­su ap­tars bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos sri­ty­je, Lie­tu­vos pa­jė­gu­mų vys­ty­mo klau­si­mus. 

Krašto apsaugos ministro vizito JAV programos darbotvarkėje lapkričio 26-gruodžio 3 dienomis taip pat suplanuoti susitikimai su Senato gynybos komiteto pirmininku Jimu Inhofe, kitais senatoriais.

R. Karoblis lankysis JAV Specialiųjų pajėgų vadavietėje ir centrinėje vadavietėje Floridoje, o vėliau dalyvaus Reigano nacionalinio saugumo forume Kalifornijoje, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Kaip pažymima pranešime, JAV yra strateginė Lietuvos partnerė ir šios šalies įsipareigojimai užtikrinti regiono saugumą, karinis buvimas ir matomumas Lietuvoje ir regione yra vienas svarbiausių Lietuvos saugumo ir stabilumo garantų.

„JAV tiek dvišaliu principu, tiek remdama NATO pastangas, plačiai įgyvendina atgrasymo priemones Baltijos regione ir skiria daug dėmesio JAV kariniam buvimui Lietuvoje ir regione įtvirtinti“, – sakoma pranešime.

Anot jo, Lietuva plėtoja dvišalį bendradarbiavimą su JAV, vykdydama intensyvias įvairaus pobūdžio ir lygmens pratybas, dalyvaudama bendruose kursuose ir mokymuose, o JAV remia Lietuvos kariuomenės pajėgumų plėtros projektus.