Pusšimtis Karo akademijos kariūnų klauso individualaus karinio rengimo pagrindų kursą
Į ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­ją šiais me­tais pri­im­ti 44 vai­ki­nai ir 10 mer­gi­nų an­trą sa­vai­tę klau­so in­di­vi­dua­laus ka­ri­nio ren­gi­mo pa­grin­dų kur­są Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pusšimtis jaunuolių susipažįsta su taktika, ginklais ir šaudyba, mokosi karo topografijos, inžinerijos ir kitų teorinių karybos dalykų, įgyja atitinkamų praktinių įgūdžių, kuriuos vėliau tobulins studijuodami akademijoje.

Sėkmingai Mokomajame pulke per septynias savaites išėję Bazinį kariūno kursą pirmakursiai rugsėjo mėnesį prisieks tarnauti Lietuvos valstybei ir tęs karybos ir universitetines bakalauro studijas Lietuvos karo akademijoje.

Pranešime nurodoma, kad šiemet įstojusiųjų į akademiją lauks atnaujintos akademinės bakalauro studijos. Jos pritaikytos ne tik būsimiems karininkams, bet ir išėjusiems į atsargą kariams, pagal civilinę specialybę valstybės ar privačiame sektoriuje dirbantiems asmenims.

Tarptautinių santykių studijų programą šiais mokslo metais pasirinko 21 Gynybos technologijų vadybos – 11 pirmakursių, Nacionalinio saugumo ir gynybos studijų programą – 22 jaunuolis.

Akademijoje kiekviename kariūnų būryje nuolat studijuos pagal Erasmus+ mainų programą į Lietuvos karo akademiją atvykę studentai, JAV kadetai. Jie kurie kartu su užsienio dėstytojais sudarys galimybę visiems Akademijos auklėtiniams dalyvauti tarpkultūrinio ir tarptautinio ugdymo programose.

Pagal Erasmus+ mobilumo programą Lietuvos karo akademijos kariūnai taip pat nuolat studijuos užsienio aukštosiose mokyklose, su kuriomis Akademija yra sudariusi dvišales sutartis ir jau įgyvendina pasikeitimo studentais planus.

Sėkmingai išėjusiems 3,5 metų Bazinio kariūno kurso ir universitetinių studijų programas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams bus suteiktas pirmasis karininko (leitenanto) ir bakalauro kvalifikacinis laipsniai.