Pratybos „Sumanus Grifonas 2019“ išbandymas Kęstučio batalionui
Ko­vo 12 d. an­tra­die­nį pra­si­dė­jo Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ (to­liau – MPB „Že­mai­ti­ja“) or­ga­ni­zuo­ja­mi mo­ky­mai „Su­ma­nus Gri­fo­nas 2019“. Pra­ty­bų me­tu MPB „Že­mai­ti­ja“ vie­ne­tai drau­ge su pri­skir­tais pa­da­li­niais bus tre­ni­ruo­ja­mi pla­nuo­ti ir vyk­dy­ti Klai­pė­dos re­gio­no gy­ny­bą.

Pratybos „Sumanus Grifonas 2019“ yra pirmas etapas organizuojant sistemingą MPB „Žemaitija“ padalinių kovinį rengimą. Jo tikslas esant riboto laiko sąlygoms atlikti situacijos analizę ir nuspręsti, kaip vykdyti gynybines operacijas sąveikoje su gretimais padaliniais.

Pratybų pradžioje MPB „Žemaitija“ vadas pulkininkas Artūras Radvilas akcentavo būtiną visų štabo specialistų indėlį į sprendimo priėmimo procesą siekiant kiek galima greičiau ir efektyviau padėti vieneto vadui priimti tinkamus sprendimus, sąveikauti su kaimyniniais padaliniais. Taip pat pabrėžė MPB „Žemaitija“ štabo pagrindines funkcijas mokymų metu – sudaryti tinkamas sąlygas padaliniams siekti efektyvių sprendimų bei koordinuoti padalinių planavimo procesus siekiant įgyvendinti pagrindinį brigados vado gynybinį sumanymą.

Paskelbus operacinį brigados vado įsakymą gynybai, batalionai vykdys karinių operacijų planavimą – atliks situacijos analizę ir turės gebėti greitai priimti efektyvius sprendimus siekiant tinkamo atsako į galimą agresiją.

Tai jau trečiasis atkurtos MPB „Žemaitija“ brigados padalinių kovinio rengimo ciklo mokymų etapas, kuris bus užbaigti lauko taktinėmis pratybomis rudenį.