Per savaitę NATO naikintuvai keturis kartus lydėjo Rusijos karinius lėktuvus
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai ke­tu­ris kar­tus ki­lo ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Virš Baltijos jūros buvo atpažinti naikintuvai „Su-27“ ir „Su-34“, taip pat transporto orlaiviai „An-26“.

Visi šie lėktuvai skrido išsijungę automatinius atsakiklius.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.