Per ataką Malyje Lietuvos kariai nenukentėjo
Per at­aką prieš Kuo­li­ko­ro mies­te Ma­ly­je įsi­kū­ru­sią Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mo­ky­mo mi­si­jos ba­zę ten bu­vę Lie­tu­vos ka­riai ne­nu­ken­tė­jo, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Misijos atstovai ministeriją informavo, kad ataka įvykdyta sekmadienio rytą, tam panaudojus du sprogmenimis prikrautus automobilius ir ginkluotus užpuolikus.

Malio kariuomenė, užtikrinanti ES mokymo bazės apsaugą, sustabdė užpuolikus. Per įvykį vienas automobilis sudegė, kitas detonavo netoli vartų.

Per išpuolį sužeisti trys Malio kariuomenės kariai. Kiek buvo užpuolikų, kol kas neskelbiama, vyksta įvykio tyrimas.

ES mokymo misijoje šiuo metu tarnauja du Lietuvos instruktoriai – po vieną karį nuolat būna Kuolikore ir Bamake.

Lietuvos kariai prisideda rengiant Malio kariuomenę, didinant jų operacinius gebėjimus ir veiklą.

Tarptautinė misija siekia, kad Malio kariuomenė būtų pajėgi užtikrinti šalies teritorinį vientisumą, atremti teroristinių grupuočių išpuolius šalies viduje.

Taip pat Malyje Lietuva dalyvauja Jungtinių Tautų (JT) vadovaujamoje operacijoje MINUSMA. Šioje operacijoje Lietuvos kariai saugo tarptautinių pajėgų stovyklą. Dar penki kariai tarnauja operacijos vadavietėse Bamake, Gao ir Timbuktu.

Iš viso Malyje tarnauja apie 40 Lietuvos karių.