Partijų susitarimas dėl gynybos – pirmadienį
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis pra­ne­šė, kad par­la­men­ti­nių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas dėl gy­ny­bos po­li­ti­kos bus pa­si­ra­šy­tas ki­tą pir­ma­die­nį. Opo­zi­ci­niai so­cial­de­mo­kra­tai su­si­ta­ri­mo ne­pa­si­ra­šys, nes ja­me nu­ma­ty­tas gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo au­gi­mas ir ar­tė­jan­tis spren­di­mas dėl vi­suo­ti­nio šau­ki­mo.

„Kalbant apie gynybos politiką, partijos jau lyg tai įsipareigojo. Pirmadienį bus pasirašytas partijų susitarimas“, – žurnalistams po Seimo valdybos susitikimo su prezidente ketvirtadienį sakė parlamento vadovas.

Be kitų dalykų, partijų susitarimo projekte numatyta iki 2030 metų finansavimą gynybai padidinti iki 2,5 proc. bendrojo vidaus produkto.

Dokumente taip pat numatoma, kad sprendimai dėl galimybės įvesti visuotinę karo prievolę būtų priimti 2022 metais.

Socdemai nepritaria abiems šiems punktams, todėl susitarimo pirmadienį nepasirašys, BNS ketvirtadienį sakė partijos lyderis Gintautas Paluckas.

Naujo susitarimo iniciatoriai sako, kad jis padėtų užtikrinti nuoseklią gynybos politiką, neatsižvelgiant į rinkimų ciklus ir politinės valdžios pasikeitimus.

Naujausias partijų susitarimas dėl gynybos ir saugumo politikos pasirašytas 2014 metais, iškart po Krymo aneksijos. Svarbiausią jo nuostatą – gynybai skirti 2 proc. BVP – numatoma įgyvendinti šiemet.