NATO pagyros brigados „Geležinis Vilkas“ štabui
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ šta­bas NA­TO ko­vi­nio pa­si­ren­gi­mo tes­tą iš­lai­kė – to­kius ofi­cia­lius ver­ti­ni­mo do­ku­men­tus po pen­kių mė­ne­sių pa­si­ruo­ši­mo ir tri­jų sa­vai­čių pa­ti­kri­ni­mo, be­si­bai­giant tarp­tau­ti­nėms pra­ty­boms „Al­lied Spirt X“ („Vie­nin­ga Dva­sia X“) Vo­kie­ti­jo­je pa­si­ra­šė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gy­ny­bos šta­bo ir NA­TO Sau­su­mos pa­jė­gų va­da­vie­tės at­sto­vai. 

Tai pirmas kovinės parengties vertinimas, atliktas vadovaujantis NATO kovinio pasirengimo vertinimo sistemos (angl. Combat Readiness Evaluation System) procedūromis „Geležinio Vilko“ brigados štabui.

„Vilkai“ įrodė, kad geba planuoti, vadovauti ir valdyti brigadą, sudarytą iš Lietuvos ir NATO sąjungininkų padalinių. Pratybų metu buvo atliekamos įvairaus tipo operacijų simuliacijos, vykdomas sprendimų priėmimo procesų valdymas. Šių procesų metu štabo kariai gilinosi į sudėtingas taktines situacijas, galinčias iškilti karinių veiksmų vykdymo metu. Visus brigados štabo veiksmus atidžiai stebėjo tarptautinė vertintojų grupė.

Oficialus įvertinimas „Pasirengta“ (angl. Combat Ready) reiškia, kad Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ kariai geba laiku ir tinkamai spręsti taktines problemas, taip pat koordinuoti veiksmus su tarptautinių organizacijų bei civilinės valdžios atstovais.