NATO oro policija: portugalus ir ispanus keičia belgai
Rugp­jū­čio 31 d. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vyks NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyk­dan­čių ka­ri­nių vie­ne­tų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja. At­vyks­tan­tys Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tės ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai pe­rims va­do­va­vi­mą mi­si­jai iš Por­tu­ga­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­rių ir mi­si­ją su­stip­ri­nu­sių Is­pa­ni­jos Ka­ra­lys­tės ka­ri­nių oro pa­jė­gų, sa­ko­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai. 

NATO oro policijos vienetų pasikeitimo ceremonijoje Šiauliuose dalyvaus krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas, NATO oro pajėgų vadavietės štabo viršininkas generolas majoras Claudio Gabellini, šalių ambasadoriai, Lietuvos, Latvijos, Estijos karinių oro pajėgų atstovai, Šiaulių miesto atstovai ir kiti svečiai.

Belgijos Karalystės karinių oro pajėgų kariai su keturiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“ NATO oro policijos misijoje Lietuvoje dislokuojami jau ketvirtą kartą, dar tris kartus belgai NATO rytines oro erdvės sienas saugojo iš Estijos.

Primename, kad Belgijos karinės oro pajėgos buvo pirmosios, kurios pradėjo NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse, šioms 2004 metų kovą įstojus į galingiausią pasaulyje gynybos aljansą. Vėliau Belgija karius ir naikintuvus į Šiaulius buvo atsiuntusi 2006 ir 2013 metais.

Nuo rugsėjo 1 d. misiją pradėsiančią belgų pamaina atvyks iš nuolatinių dislokacijos vietų Kleine Brogel ir Florennes aviacijos bazių.

Misiją baigiantys Portugalijos kariai oro erdvės apsaugą nuo gegužės vykdė su keturiais naikintuvais F-16. Misijoje dalyvavo apie 90 karių, tarp kurių lakūnai, technikai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Misiją sustiprinę Ispanijos karalystės karinių oro pajėgų kariai oro erdvę saugojo su šešiais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“. Iš viso misiją sustiprino apie 130 karių.

Šiauliuose dislokuoti kontingentai misijos metu bendravo su Šiaulių miesto visuomene, priiminėjo moksleivių ir studentų ekskursijas, dalyvavo miesto renginiuose, teikė paramą Šiaulių miesto kūdikių namams.

NATO oro policijos misiją Estijoje sustiprins Vokietijos karinės oro pajėgos su keturiais naikintuvais „Eurofighter Typhoons“. Tai bus jau devintas kartas, kai Vokietija dalyvaus NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse.

NATO oro policijos misiją prižiūri NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietė Ramšteine, Vokietijoje, o kontroliuoja du Junginiai oro operacijų centrai Uedeme, Vokietijoje ir Torrejone, Ispanijoje.