NATO naikintuvai vieną kartą kilo lydėti Rusijos orlaivio
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai vie­ną kar­tą ki­lo ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio.

Krašto apsaugos ministerijos duomenimis, spalio 30 dieną NATO naikintuvai atpažino Rusijos orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš Karaliaučiaus srities į Rusijos žemyninę dalį.

Lėktuvas skrido be radiolokacinio atsakiklio, skrydžio planą turėjo, su Regioniniu skrydžių valdymo centru radijo ryšį palaikė.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.