NATO naikintuvai šešis kartus lydėjo Rusijos karinius orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę še­šis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Iš viso atpažinti septyni virš Baltijos jūros skridę orlaiviai, daugiausia – transporto lėktuvai ir naikintuvai.

Kovo 23 dieną NATO naikintuvams teko kilti du kartus. Pirmąkart jie palydėjo naikintuvą Su-30, antrąkart – transporto orlaivį An-12.

Dalis rusų karinių orlaivių skrido be veikiančių radiolokacinių atsakiklių, nepalaikė ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru arba neturėjo skrydžio plano.

NATO oro policijos misija vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.