NATO naikintuvai septynis kartus atpažino ir lydėjo Rusijos orlaivius
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se at­lie­kan­tys nai­kin­tu­vai sep­ty­nis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Daugiausia – tris kartus – pakilti NATO naikintuvams reikėjo ketvirtadienį. Buvo atpažinti ir lydėti iš Kaliningrado skridę kariniai lėktuvai, tarp kurių – transportinis „An-26“, bombonešis „Il-22“ bei du naikintuvai „Su-35“.

Naikintuvai skrido be radiolokacinių atsakiklių, su Regioniniu skrydžių valdymo centru radijo ryšio nepalaikė, skrydžio planų neturėjo. Kiti du orlaiviai radijo ryšį su skrydžių centru palaikė ir turėjo skrydžio planą, tačiau transportinis orlaivis „An-26“ skrido be radiolokacinio atsakiklio.

Trečiadienį NATO naikintuvai kilo du kartus. Buvo atpažintas šturmo lėktuvas „Su-24m“, kuris skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio su skrydžių centru nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.

Taip pat tą pačią dieną buvo atpažintas ir į Kaliningradą skridęs bombonešis „Il-22“, kuris palaikė ryšį su skrydžių centru, turėjo skrydžio planą, tačiau skrido be radiolokacinio atsakiklio. Bombonešį tuo metu lydėjo ir du naikintuvai „Su-35“.

Antradienį ir penktadienį NATO naikintuvai Rusijos orlaivių lydėti kilo du kartus. Antradienį buvo atpažintas transportinis lėktuvas „An-26“, kuris į Kaliningradą skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžių centru radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

Penktadienį buvo atpažintas transportinis „Il-78“, kuris skrido į Kaliningradą su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, su skrydžių centru radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.