NATO naikintuvai per savaitę lydėjo tris rusų karinius orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę tris kar­tus ki­lo pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sius Ru­si­jos ka­ri­nius or­lai­vius, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Visi trys virš Baltijos jūros lydėti lėktuvai buvo transporto orlaiviai „An-26“.

Jie skrido išsijungę radiolokacinius atsakiklius, pateikę skrydžio planus ir palaikė ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš bazių Lietuvoje ir Estijoje.