NATO naikintuvai per savaitę dukart lydėjo rusų karinius orlaivius
Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir pa­ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je skri­du­sių Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Praėjusios savaitės pirmadienį buvo palydėti du naikintuvai „Su-27“, skridę iš Rusijos pagrindinės dalies į Karaliaučiaus sritį. Lėktuvai skrido be radiolokacinio atsakiklio, skrydžio plano neturėjo, radijo ryšio su skrydžių valdymo centru nepalaikė.

Tuo metu praėjusį ketvirtadienį buvo atpažintas per Baltjos jūrą į Karaliaučiaus sritį skridęs žvalgybinis „Il-20“. Jis skrido be radiolokacinio atsakiklio, skrydžio planą turėjo ir palaikė ryšį su skrydžių valdymo centru.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.