NATO naikintuvai keturis kartus buvo keliami atpažinti Rusijos lėktuvų
Ko­vo 11–17 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai ke­tu­ris kar­tu bu­vo ke­lia­mi at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos (RF) ka­ri­nių or­lai­vių.

Kovo 11 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-134, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. TU-134 skrido su veikiančiu radiolokaciniu atsakikliu, su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo. TU-134 buvo lydimas dviejų RF orlaivių SU-35, kurie tarptautine oro erdve grįžo atgal į Rusijos žemyninę dalį. Abu SU-35 skrido be radiolokacinių atsakiklių, su RSVC radijo ryšio nepalaikė, skrydžio planų neturėjo. TU-134 buvo sutiktas dviejų RF orlaivių SU-27, kurie pakilo iš Kaliningrado srities, skrido tarptautine oro erdve be radiolokacinių atsakiklių, su RSVC radijo ryšį nepalaikė, skrydžio plano neturėjo.

Kovo 12 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį TU-134, skridusį tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. TU-134 skrido su veikiančiu radiolokaciniu atsakikliu, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo. Buvo lydimas dviejų RF orlaivių SU-27, kurie tarptautine oro erdve grįžo atgal į Kaliningrado sritį ir skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. TU-134 buvo sutiktas vieno SU-27 ir vieno SU-35, kurie pakilo iš RF žemyninės dalies, skrido tarptautine oro erdve ir grįžo atgal į RF žemyninę dalį, lydėdami TU-134. SU-27 ir SU-35 skrido be skrydžio planų, be radiolokacinių atsakiklių, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.

Kovo 13 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. AN-26 skrido be veikiančio radiolokacinio atsakiklio, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo. Taip pat atpažino RF orlaivį IL-18, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido su veikiančiu radiolokaciniu atsakikliu, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

Kovo 14 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį An-26, skridusį tarptautine oro erdve iš RF Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. AN-26 skrido be radiolokacinio atsakiklio, su RSVC radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.