NATO naikintuvai kelti 5 kartus
Spa­lio 22–28 d. NA­TO oro po­li­ci­jos funk­ci­jas Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai pen­kis kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos (RF) ka­ri­nių or­lai­vių.

Spalio 23 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį IL-76, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) radijo ryšį palaikė.

Spalio 25 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, su RSVC radijo ryšį palaikė.

Spalio 25 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-148, skridusį tarptautine oro erdve iš RF žemyninės dalies iki Kaliningrado srities ir atgal iki RF žemyninės dalies. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, skrydžio planas buvo pateiktas pavėluotai, su RSVC radijo ryšį palaikė.

Spalio 25 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. Orlaivis skrido be radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, su RSVC radijo ryšį palaikė.

Spalio 26 d. NATO oro policijos naikintuvai atpažino RF orlaivį AN-26, skridusį tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities į RF žemyninę dalį. Orlaivis skrido su radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, su RSVC radijo ryšį palaikė.