NATO naikintuvai kartą lydėjo Rusijos karinį orlaivį
Pra­ėju­sią sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tys nai­kin­tu­vai kar­tą ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sio Ru­si­jos ka­ri­nio or­lai­vio, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Vasario 28 dieną NATO naikintuvai palydėjo lėktuvą „Tu-134“, skridusį tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Karaliaučiaus sritį, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, veikiančiu netinkamai, su Regioniniu skrydžių valdymo centru radijo ryšį palaikė, skrydžio planą turėjo.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.