NATO naikintuvai du kartus kilo lydėti Rusijos orlaivių
Oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se at­lie­kan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Tarptautinėje erdvėje virš Baltijos jūros iš Karaliaučiaus srities į pagrindinę Rusijos dalį praėjusį antradienį skrido šturmo lėktuvas „IL-20“, trečiadienį iš pagrindinės Rusijos dalies į Karaliaučių skrido keleivinis „Il-18“.

Abu orlaiviai skrido be radiolokacinio atsakiklio, su skrydžio planu, ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.