NATO naikintuvai du kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos karinių orlaivių
NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Lie­tu­vo­je at­lie­kan­tys nai­kin­tu­vai pra­ėju­sią sa­vai­tę du kar­tus ki­lo at­pa­žin­ti ir ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (KAM).

Trečiadienį buvo atpažintas šturmo lėktuvas „IL-20“, kuris skrido į Kaliningradą be radiolokacinio signalo, radijo ryšį su Regioniniu skrydžių valdymo centru palaikė ir turėjo skrydžio planą.

Šeštadienį buvo atpažintas rusų naikintuvas „SU-24MR“, irgi skridęs į Kaliningradą. Naikintuvas skrido be radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšio nepalaikė, turėjo skrydžio planą.

Šių metų pradžioje oro policijos misiją Lietuvoje perėmė Lenkijos naikintuvai „F-16“. Oro policijos misija vykdoma iš Estijos ir Lietuvos.