Lietuvos karo akademijos kariūnų gretas papildė naujokai
Lie­pos 31 d. d. į Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­mą­jį pul­ką Ruk­lo­je ( Jo­na­vos r.) iš­vy­ko 52 stu­di­jas Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je pa­si­rin­kę jau­nuo­liai, tarp jų ir de­šimt mer­gi­nų. Čia iš­ėję ba­zi­nį ka­riū­no kur­są ir įgis in­di­vi­dua­laus ren­gi­mo pa­grin­dus, jau­nuo­liai pri­sieks Lie­tu­vos Res­pub­li­kai ir rug­sė­jį aka­de­mi­jo­je pra­dės uni­ver­si­te­ti­nes ir ka­ri­nes stu­di­jas.

Būsimieji karininkai akademijoje mokysis pagal tris programas – tarptautinių santykių universitetinių studijų programą akademijoje pasirinko 20, gynybos technologijų vadybos programą – 11 pirmakursių, o nacionalinio saugumo ir gynybos bakalauro universitetinių studijų programą – 21 pirmakursis.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje pirmosios pakopos universitetinės studijos ir karinis rengimas trunka 3,5 metų. Jas finansuoja valstybė.

Šiais metais į į Lietuvos karo akademiją jaunuolių laukia esminiai pokyčiai atnaujintose studijose – ne mažiau kaip trečdalis akademijos kariūnų dalyvaus mainuose ir turės galimybę studijuoti prestižiniuose JAV ir Europos universitetuose, trečdalis kiekvienos programos mokomųjų dalykų akademijoje bus dėstomi anglų kalba, o kariūnus mokys pasaulyje pripažinti savo srities profesionalai iš užsienio, ES ir NATO ekspertai, ambasadoriai, diplomatai.

Karo akademijoje nuolat vykdomi tarptautiniai studentų ir dėstytojų mainai, kariūnams suteikiama galimybė kaupti žinias ir patirtį mokantis kitų šalių aukštosiose mokyklose, dėstytojams – pasidalyti gerąja patirtimi ir susipažinti su partnerių dėstymo metodikomis. Dalyvaujant Erasmus+ programoje, kiekvienais metais į kitų šalių aukštąsias mokyklas kariūnai vyksta studijuoti, o dėstytojai – dėstyti ir tobulinti savo kvalifikaciją.

Lietuvos karo akademija taip pat sulaukia studentų ir dėstytojų iš Prancūzijos, Čekijos, Austrijos, Švedijos, Latvijos, Lenkijos universitetų, kviestinių svečių ir ekspertų iš užsienio. Siekiama, kad kiekviename kariūnų būryje nuolat studijuotų pagal mainų programą į Lietuvos karo akademiją atvykę kitų šalių studentai, kurie kartu su užsienio dėstytojais sudarytų galimybę visiems akademijos auklėtiniams dalyvauti tarpkultūrinio ir tarptautinio ugdymo programose.

Pagal Tarptautinių santykių ir Nacionalinio saugumo ir gynybos programas studijuojantys kariūnai nuo trečio kurso mokysis tik anglų kalba.

Kariūnai, baigę Karo akademiją, įgis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pirmąjį karininko (leitenanto) laipsnį.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra vienintelė aukštoji mokykla šalyje, kurioje rengiami karininkai Lietuvos kariuomenei.