Lietuvos kariuomenės šimtmečio paradas: faktai ir skaičiai
Pa­grin­di­nis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­kū­ri­mo šimt­me­čio šven­tės ak­cen­tas – lap­kri­čio 24 die­nos iš­kil­min­gas ka­ri­nis par­adas Kons­ti­tu­ci­jos pros­pek­te Vil­niu­je. Tai di­džiau­sias iki šiol ka­ri­nis ren­gi­nys Lie­tu­vo­je, su­reng­tas mies­to gat­vė­mis, ku­ria­me da­ly­vaus Lie­tu­vos ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų bei par­tne­rių ka­riai su ka­ri­ne tech­ni­ka ir mo­der­nia gink­luo­te.

Parade be Lietuvos karių su savo technika dalyvauti planuoja ir NATO sąjungininkai, Lietuvoje dislokuoto NATO priešakinių pajėgų bataliono, NATO Oro policijos misijos Baltijos šalyse, trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos LDK K. Otrogiškio brigados LITPOLUKRBRIG kariai, taip pat Lietuvos šaulių sąjungos būriai, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Užsienio valstybių atstovai

Iškilmingame kariniame parade dalyvaus atstovai iš 27 valstybių.

Karių rikiuotė

49 rikiuotės būriai – 35 Lietuvos, 14 užsienio šalių.

6 užsienio šalių vėliavų grupės.

Iš viso apie 1800 karių – apie 1400 Lietuvos, apie 400 užsienio šalių.

180 technikos kolonos karių.

Užsienio šalys su būriais

NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės, dislokuotos Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Estijoje;

Trišalė Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigada LITPOLUKRBRIG;

Latvija;

Estija.

Užsienio šalys tik su vėliavų grupėmis

Danija, Moldova, Sakartvelas, Kroatija, Suomija, Švedija.

Karinė technika

Iš viso – apie 80 karinės technikos vienetų, iš jų Lietuvos – per 50 vienetų:

visureigiai, motociklai, sunkvežimiai, šarvuočiai, artilerijos pabūklai, tankai, oro gynybos sistema, orlaiviai.