Lietuvos ginklų kontrolės inspektorius lankosi Rusijos artilerijos brigadoje
Lie­tu­vos gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­rius sau­sio 15 d. Es­ti­jos va­do­vau­ja­mos ins­pek­to­rių gru­pės su­dė­ty­je lan­ko­si Ru­si­jos 9-ojo­je ar­ti­le­ri­jos bri­ga­do­je, dis­lo­kuo­to­je Lu­go­je. Gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­riai iš Es­ti­jos, Lie­tu­vos ir Pra­ncū­zi­jos at­liks ka­ri­nio vie­ne­to ver­ti­na­mą­jį vi­zi­tą pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą.

Vertinamojo vizito metu Estijos, Lietuvos ir Prancūzijos ginklų kontrolės inspektoriai turės galimybę gauti informaciją apie dalinio struktūrą, jame tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus ir skaičių, taip pat apžiūrėti jų pavyzdžius, rašoma Krašto apsaugos ministerijos pranešime spaudai.

Šiemet tai bus pirmasis Lietuvos ginklų kontrolės inspektoriaus vertinamasis vizitas užsienio šalyje.

Remiantis vertinamojo vizito metu gauta informacija ginklų kontrolės inspektoriai parengs ir išplatins ESBO šalims ataskaitą, kurioje pateiks vertinimą, kaip Rusija laikosi 2011 m. Vienos dokumento įsipareigojimų.

2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja ESBO priklausančias valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, iš anksto informuoti apie planuojamą stambaus masto karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą kiekį kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų bei vizitų į karinius dalinius.

Remiantis 2011 m. Vienos dokumentu, kiekviena ESBO priklausanti šalis turi teisę patikrinti, ar kita šiai organizacijai priklausanti valstybė nevykdo stambaus masto karinės veiklos, apie kurią būtina pranešti iš anksto, ir ar neturi nedeklaruotų karinių pajėgumų.