Lietuvoje lankosi Baltarusijos ginklų kontrolės inspektoriai
Bal­ta­ru­si­jos gink­lų kon­tro­lės ins­pek­to­rių gru­pė spa­lio 30 d. at­liks Lie­tu­vos ka­ri­nio da­li­nio ver­ti­na­mą­jį vi­zi­tą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą. Bal­ta­ru­si­jos ins­pek­to­riai lan­ky­sis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­je pės­ti­nin­kų bri­ga­do­je „Že­mai­ti­ja“, ku­rios šta­bas dis­lo­kuo­tas Klai­pė­do­je.

Baltarusijos inspektoriai vertinamojo vizito metu turės galimybę gauti informaciją apie dalinio struktūrą, jame tarnaujančio personalo skaičių, turimų pagrindinių ginkluotės ir technikos sistemų tipus ir skaičių, taip pat bus galima apžiūrėti jų pavyzdžius. Inspektoriai lankysis brigados padaliniuose, bendraus su bataliono kariais, susipažins su dalinio kasdiene veikla, rašoma pranešime spaudai.

Į Lietuvą Baltarusijos ginkluotės inspektoriai atvyko pagal Lietuvos ir Baltarusijos dvišalį susitarimą dėl papildomų pasitikėjimą ir saugumą stiprinančių priemonių. Šis susitarimas numato, jog abi šalys kasmet keisis papildoma karine informacija nustatytu formatu ir turės galimybę pasirinktinai atlikti vieno kaimyninės šalies karinio dalinio vertinamąjį vizitą.

ESBO 2011 m. Vienos dokumentas įpareigoja valstybes kasmet pateikti informaciją apie savo karines pajėgas, gynybinių pajėgumų vystymo planus ir karinį biudžetą, taip pat iš anksto informuoti apie planuojamą karinę veiklą. Valstybės taip pat įsipareigoja priimti savo teritorijoje nustatytą skaičių kitų šalių karinių ekspertų inspekcijų ir vizitų į karinius dalinius.

Kaimyninės šalies inspektoriai kartu su svečiu iš Rusijos šiemet jau lankėsi Lietuvoje – per mokymus „Perkūno griausmas 2018“ birželio 12–13 d. atliko pasirinkto rajono inspekciją pagal 2011 m. Vienos dokumentą. Savo ruožtu, Lietuvos kariuomenės ginkluotės kontrolės inspektoriai Baltarusijos karinio dalinio vertinimą pagal dvišalį susitarimą planuoja atlikti vėliau šias metais.