Latvijai šarvuočius tieks suomiai
Kon­kur­są dėl 200 mln. eu­rų ver­tės šar­vuo­čių tie­ki­mo Lat­vi­jos ka­riuo­me­nei lai­mė­jo suo­mių bend­ro­vė „Si­su Au­to“, ta­čiau ki­ti du da­ly­viai aps­kun­dė kon­kur­so re­zul­ta­tus. Ke­li šal­ti­niai Lat­vi­jos gy­ny­bos sek­to­riu­je dar lap­kri­tį in­for­ma­vo nau­jie­nų agen­tū­rą BNS, kad ši Suo­mi­jos įmo­nė lai­ko­ma fa­vo­ri­te. Vie­šų­jų pir­ki­mų prie­žiū­ros biu­ro (IUB) sve­tai­nė­je ne­se­niai pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja pa­tvir­ti­na, kad kon­kur­są lai­mė­jo „Si­su Au­to“.

Vis dėlto PAR kompanija „Paramount International Marketing“ ir JAV gamintojas „AM General“ apskundė konkurso baigtį.

Gynybos ministerija nekomentavo šių skundų, kuriuos IUB nagrinės iki ketvirtadienio.

Konkurso metu kariuomenė išbandė šias transporto priemones: suomiškas „GTP 4x4“, amerietiškas „Humwee“, PAR „Marauder LAV“ ir turkiškas „Cobra“.

Anot šaltinių Gynybos ministerijoje, kai kurių bendrovių siūlomos mašinos neatitiko bandymų metu keltų reikalavimų.

Skelbiama, kad „Sisu Auto“ šarvuočius „Sisu E13TP“ naudoja Suomijos, Lietuvos ir Estijos pajėgos. Populiariausia šio gamintojo transporto priemonė „Patria Pasi“ įtraukta į tokių šalių kaip Austrija, Danija, Estija, Gana, Norvegija, Suomija ir Švedija ginkluotę ir naudojama per Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijas.

Planuojama, kad suomių bendrovė tieks Latvijai šarvuočius 10 metų. Naujosios kovos mašinos, Gynybos ministerijos teigimu, padidins kariuomenės mobilumą, nes šiuo metu naudojami labai pasenę modeliai.