KOP Aviacijos bazė Šiauliuose bus aprūpinta ledo nuo orlaivių šalinimo įranga
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų (KOP) Avia­ci­jos ba­zė Šiau­liuo­se bus ap­rū­pin­ta le­do nuo or­lai­vių ša­li­ni­mo įran­ga. Su­tar­tį to­kiai įran­gai įsi­gy­ti pa­si­ra­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų Vy­riau­sy­bė, at­sto­vau­ja­ma JAV ka­ri­nių oro pa­jė­gų Sau­gu­mo par­amos ir bend­ra­dar­bia­vi­mo di­rek­to­ra­to (angl. AF Se­cu­ri­ty As­sis­tan­ce and Coo­pe­ra­tion Di­rec­to­ra­te, AF­SACD).

Naujoji įranga – ledo šalinimo automobilis – galės atitinkamame aukštyje nuo lėktuvų pašalinti ledą, sudarys sąlygas KOP Aviacijos bazei priimti ir aptarnauti didesnių gabaritų aljanso orlaivius, tokius kaip C-17 – vieną didžiausių transportinių orlaivių, galinčių gabenti didelį kiekį karių ir krovinio, ar net dar aukštesnį – C-5 „Galaxy“. Šiuo metu KOP Aviacijos bazė tokių pajėgumų neturi.

Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės aprūpinimas nauju pajėgumu pašalins kritinius trūkumus ir sudarys sąlygas bazės personalui atlikti operacijas šaltuoju sezonu, rems NATO oro policijos misiją. Ši įranga taip pat labai pasitarnaus priimant ir aptarnaujant Aviacijos bazėje NATO priešakinių pajėgų batalionui karius skiriančių šalių, kitų NATO sąjungininkų orlaivius.

Sutartis finansuojama iš JAV Europos saugumo paramos fono lėšų (angl. European Security Assistance Fund, ESAF). Jos vertė – apie 1,03 mln. JAV dolerių. Ją sudaro ledo šalinimo įranga, atsarginės dalys ir priedai, o taip pat administravimo ir transportavimo mokesčiai.

Pasak Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės vado pulkininko leitenanto Antano Matučio, orlaivis C-17 šiuo metu yra pagrindinis strateginis transporto lėktuvas, kuriuo gabenama įranga, technika ir personalas. „Neturėdami galimybės žiemos metu pašalinti ledo nuo tokio tipo orlaivių, skrydžiai šiais orlaiviais negali būti planuojami į Aviacijos bazę“, – sako karininkas.

Ledo šalinimo įrangą planuojama į Aviacijos bazę Šiauliuose pristatyti per dvejus – dvejus su puse metų nuo sutarties pasirašymo dienos.

Pagal sutarties sąlygas parduodama viena ledo nušalinimo įranga įsigyta per JAV Saugumo paramos ir bendradarbiavimo direktorato detalių ir remonto užsakymo sistemą ( angl. AFSACD PROS) sistemą, per kurią galima įsigyti detalių ir priedų KOP Aviacijos bazei skirtai ledo nuo orlaivių šalinimo įrangai.

Pastaraisiais metais ypač išaugo Lietuvos kariuomenės įsigijimai iš JAV, stiprėja gynybos pramonės bendradarbiavimas. Krašto apsaugos ministerija derasi su JAV Gynybos departamentu ir dėl visureigių JLTV įsigijimo.