Karinė technika judės autostrada Vilnius-Panevėžys
Šian­dien, lap­kri­čio 6 die­ną, di­džio­ji da­lis pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis vil­kas 2018“ da­ly­vau­sian­čios ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų pa­ju­dės iš Ruk­los į Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną Pa­bra­dė­je. Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės tan­kai „Leo­pard II“ ir ko­vos ma­ši­nos „Mar­der“, Bel­gi­jos ka­riuo­me­nės pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Pi­ran­ha“, Če­ki­jos ka­riuo­me­nės pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos „Pan­dur“, Ny­der­lan­dų – CV-90 – tai tik da­lis tech­ni­kos, ku­rią vai­ruo­to­jai ga­lės iš­vys­ti pro prie­ki­nį sa­vo au­to­mo­bi­lių stik­lą ar­ba ga­li­nį vaiz­do veid­ro­dė­lį.

Kovinė technika iš Ruklos judės Ukmergės kryptimi, vėliau ir autostrada Vilnius-Panevėžys, kuria važiuos iki Maišiagalos, o vėliau pasuks link Nemenčinės. Dalis technikos judės Utenos kryptimi, vėliau į Švenčionėlius ir Pabradės apylinkes.

Technikos kolonos bus lydimos Lietuvos kariuomenės Karo policijos konvojų. Lietuvos kariuomenė prašo eismo dalyvių ir miestų bei miestelių gyventojų maloniai būti dėmesingiems ir kantriems.

Technikos kolonos bus lydimos Lietuvos kariuomenės Karo policijos konvojų. Lietuvos kariuomenė prašo eismo dalyvių ir miestų bei miestelių gyventojų maloniai būti dėmesingiems ir kantriems.

Iš pirmo žvilgsnio paprasta technikos persidislokavimo operacija reikalauja daug pastangų ir įvairaus derinimo, taip pat yra gyvybiškai svarbi, siekiant įgyvendinti karinio vieneto užduotis.

Pratybų „Geležinis vilkas 2018“ metu didžiausias dėmesys skiriamas treniruoti ir vertinti Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“ priskirtų NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono gebėjimus planuoti bei vykdyti gynybą, sąveika atliekant bendras operacijas su sąjungininkais ir partneriais.

Pirmąją pratybų savaitę padaliniai treniruosis veikti su papildomai pratyboms priskirtais padaliniais, antrąją savaitę vyks kompleksinės lauko pratybos, kuriose vienetai treniruosis „pajėgos prieš pajėgas“ principu. Taip pat bus atliekamos kovinio šaudymo pratybos karinių poligonų šaudyklose.

Iš viso pratybose „Geležinis vilkas 2018“ dalyvaus apie 3,5 tūkst. karių iš 14 šalių. Be pratybas organizuojančių Lietuvos karių ir NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje tarnaujančių Vokietijos, Belgijos, Čekijos, Nyderlandų, Norvegijos ir Liuksemburgo karių, pratybose taip pat dalyvaus, Estijos, Jungtinės Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Italijos, Kanados, Slovėnijos ir Ukrainos kariai.

Pratybos „Geležinis vilkas“ yra tarptautinės pratybos, skirtos įvertinti kiekvienos NATO Priešakinių pajėgų kovinės grupės rotacijos ir vieno iš Mechanizuotajai pėstininkų brigadai „Geležinis Vilkas“ pavaldžių Lietuvos batalionų pasirengimą planuoti ir vykdyti karines operacijas.