Karas Baltijos šalyse sukels branduolinį konfliktą?
Ru­si­ja ne­ofi­cia­liai įspė­jo JAV gy­ny­bos se­kre­to­rių Ja­me­są Mat­ti­są, kad ki­lus ka­rui Bal­ti­jos ša­ly­se Mask­va ne­dve­jo­da­ma pa­nau­do­tų prieš NA­TO pa­jė­gas ma­žos ga­lios tak­ti­nius bran­duo­li­nius gink­lus, sa­vo nau­jo­je kny­go­je ra­šo ame­ri­kie­čių žur­na­lis­tas Bo­bas Wood­war­das.

Knygos autorius nepateikė detalių, kuris Rusijos atstovas tai pasakė Pentagono vadovui ir koks buvo šio pokalbio kontekstas.

Vis dėlto B. Woodwardas rašo, jog J. Mattisas laiko Rusiją grėsmę Jungtinių Valstijų egzistencijai.

Žurnalistas neatskleidžia, kaip savo gynybos sekretoriaus poziciją vertina JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Remiantis Rusijos karine doktrina, branduolinis ginklas gali būti panaudotas ribotu mastu, siekiant atremiant puolimą, per kurį naudojama įprastinė ginkluotė.

Šis numanomas Maskvos pareiškimas minimas B. Woodwardo knygoje „Baimė: D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose“ (Fear: Trump in the White House), apžvelgiančioje D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų kampanija ir jo darbą valstybės vadovo poste.