Karaliaučius apsiginklavo S-400
Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dis­lo­kuo­tos Ru­si­jos pa­jė­gos stip­ri­na­mos oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mo­mis S-400, nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ pir­ma­die­nį pra­ne­šė Bal­ti­jos ka­ri­nis lai­vy­nas.

„Kaliningrado srities oro erdvės gynyba buvo sutvirtinta ilgojo nuotolio oro erdvės gynybos raketų sistemų S-400 „Triumf“ pulku, perduotu Baltijos kariniam laivynui remiantis įsakymu dėl valstybės gynybos“ – nurodė laivyno spaudos tarnyba.

„Sistemos S-400 iki ateinančios savaitės pabaigos pradės kovinį budėjimą ir gins šalies vakariausio regiono oro erdvę“, – pridūrė ji.

Be sistemų S-400 Kaliningrado srityje taip pat dislokuota raketų kompleksų S-300, didelio nuotolio priešlaivinių raketų sistemų „Bal“ ir „Bastion“, taip pat taktinių raketų sistemų „Iskander-M“.

Zenitinių raketų sistema S-400 „Triumf“, kurią sukūrė priešlėktuvinės gynybos koncernas „Almaz-Antei“, yra skirta ginti politinius, administracinius, ekonominius ir karinius objektus nuo aviacijos, strateginių, sparnuotųjų, taktinių ir operatyvinių taktinių balistinių raketų, taip pat balistinių vidutinio nuotolio raketų smūgių.

S-400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 km; sistema vienu metu gali atakuoti kelis taikinius.