Kaliningrado srityje surengtos pratybos naudojant pakrančių apsaugos raketų sistemas
Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je dis­lo­kuo­tos Ru­si­jos pa­kran­čių gy­ny­bos ra­ke­tų sis­te­mos „Bal“ ir „Bas­tion“ da­ly­va­vo pra­ty­bo­se, per ku­rias bu­vo im­ituo­ja­mas są­ly­gi­nio prieš­o lai­vų „su­nai­ki­ni­mas, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Bal­ti­jos lai­vy­no šta­bas.

„Vykdydamos kovinę užduotį priešlaivinių kompleksų „Bal“ ir „Bastion“ įgulos pasiekė pozicinius rajonus pakrantėje ir atliko elektroninius paleidimus priešlaivinėmis raketomis į sąlyginius taikinius Baltijos jūroje“, – sakoma kariškių pranešime spaudai.

Baltijos laivyno štabas nurodė, kad Kaliningrado srityje raketų kompleksai „Bal“ ir „Bastion“ nuolat budi nuo šių metų gegužės. „Bastion“ raketos gali smogti taikiniams, esantiems už daugiau kaip 600 kilometrų. Kompleksas gali būti dislokuotas už 200 km nuo kranto linijos.

Ypač judrūs kompleksai „Bal“ gali greitai keisti pozicijas ir smogti taikiniams, esantiems iki 120 km atstumu.