Kaip lenkai saugo Lietuvos dangų
Šiau­lių avia­ci­jos ba­zė­je ša­lia ki­tų NA­TO ša­lių vė­lia­vų ple­vė­suo­ja Len­ki­jos. Šiuo me­tu ten įsi­kū­rė len­kai su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16. Mū­sų kai­my­nai sau­go Bal­ti­jos ša­lių erd­vę. Daž­niau­siai len­kų pi­lo­tams ten­ka kil­ti dėl Ru­si­jos lėk­tu­vų. „Ši mi­si­ja svar­bi ir mo­ky­mų pra­sme, – tei­gė ka­ri­nio kon­tin­gen­to „Or­lik 8“ va­das Ada­mas Ka­li­nows­kis. – Pi­lo­tai tu­ri ga­li­my­bę pe­rim­ti Ru­si­jos lėk­tu­vus.“

Lenkijos karinis kontingentas „Orlik 8“ šiuo metu vykdo Baltijos šalių oro erdvės kontrolę, atlikdami NATO „Baltic Air Policing“ misiją, tai yra NATO oro policijos funkcijas. Esant reikalui iš Šiaulių aviacijos bazės lenkai kyla moderniais naikintuvais „F-16 Fighting Falcon“. Jie stebi oro erdvę, lydi tarptautinėje erdvėje virš Baltijos jūros Rusijos karinius lėktuvus. Keturi lenkų naikintuvai F-16 Baltijos šalių oro erdvės kontrolę vykdo nuo šių metų pradžios.

Lenkų F-16 pasirengęs saugoti Baltijos šalių oro erdvę. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Tai aštuntasis kartas, kai Lenkijos karinių oro pajėgų kariai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse. Lenkijos karinės oro pajėgos patruliavimą Baltijos šalyse pradėjo 2005 metais su naikintuvais „MiG-29 Fulcrum“, vėliau vykdė su naikintuvais „F-16 Fighting Falcon“. Lenkija yra viena aktyviausių NATO oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvaujančių šalių ir ketina toliau dalyvauti šioje misijoje ir 2020 metais.

Naikintuvo apžiūra. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

NATO oro policijos misija savo kovinių naikintuvų neturinčiose Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 metų, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso narėmis. Nuo to laiko šią oro policijos misiją vykdė 17 šalių. Baltijos šalių oro erdvė saugoma nepertraukiamai 24 valandas per parą.

"Orlik 8" vadas Adamas Kalinowskis. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Saugo ir mokosi

„Orlik 8“ vadas, papulkininkis pilotas Adamas Kalinowskis Šiaulių aviacijos bazėje viešėjusiems žurnalistams sakė: „Esame čia, kad remtume Baltijos šalis, saugotume oro erdvę, atliktume visas misijos funkcijas.“

Anot vado, lenkų kontingentą sudaro 140 karių. Apie 20 proc. iš jų buvo praėjusioje misijoje Lietuvoje, o 80 proc. personalo čia yra pirmą kartą. Pilotai – taip pat pirmą kartą Lietuvoje. „Čia jie įgyja naują patirtį“, – teigė A. Kalinowski. Jis paaiškino, kad kiekvienas pilotas ore turi išbūti tam tikrą laiką. Vado teigimu, per šią misiją pilotai oro erdvėje buvo jau daugiau kaip 400 valandų.

Atokvėpis prieš vėl kylant. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

„Orlik 8“ vadas pasakojo, kad kiekvienos misijos pobūdis panašus, reikia patruliuoti oro erdvę. Dėl saugumo sumetimų kyla du naikintuvai. Dažniausiai tai tenka daryti dėl Rusijos lėktuvų. Gavęs užduotį pilotas turi bėgti į angarą, sėsti į naikintuvą, įjungti variklį ir pakilti, pasiekti vietą, kurioje turi perimti įtartiną ar karinį lėktuvą, raportuoti, kaip tas elgiasi, ar tai yra tik pratybos, ar veiksmus galima priskirti atakai, perduoti visą informaciją ir laukti sprendimo, ką daryti toliau. „Tai gali būti ir civiliai lėktuvai“, – pažymėjo A. Kalinowskis. Kaip teigė lenkų pilotas, jei nustatoma, kad lėktuvas skrenda ne ta trasa, kuria turėtų, tada uždavinys yra nukreipti jį tinkama kryptimi.

Šiaulių aviacijos bazės erdvė. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Rusijos agresyvumo lygis, anot lenkų papulkininkio, nėra padidėjęs, toks pats, koks yra pastaruoju metu. „Ši misija svarbi ir mokymų prasme, – teigė „Orlik 8“ vadas. – Pilotai turi galimybę perimti Rusijos lėktuvus.“

Europos NATO oro policijos koordinavimo centras yra Vokietijoje. Tame centre sprendžiama, kuriuos lėktuvus, esant reikalui, geriau panaudoti Baltijos šalių erdvėje – dislokuojamus Lietuvoje ar Estijoje. Šios Baltijos šalies Amari aviacijos bazėje papildomas kontingentas kaip pastiprinimas pagrindiniam NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančiam kontingentui ar kontingentams dislokuojamas nuo 2014 metų.

Lenkų rodyklė Šiaulių aviacijos bazėje. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Lakūnai ir vaikai

„Orlik 8“ vadas pasakojo, kad Šiaulių aviacijos bazėje įsikūrusi lenkų misija remia vaikų namus Šalčininkuose. Ne kartą vežė jiems lauktuvių – rašymo priemonių, higienos reikmenų, drabužių ir taip toliau. Dabar lenkai aplankyti šiuos vaikus žada prieš Velykas.

Šiaulių aviacijos bazėje taip pat lankosi vaikai – dažniausiai iš rajoninių mokyklų. Pasak A. Kalinowskio, lenkai nuo mažųjų Lietuvos piliečių yra gavę dovanų plakatų, piešinių, atvirukų – tai lyg dėkingumo ženklai. Kaip sakė A. Kalinowskis, lenkų karinis kontingentas, saugantis Baltijos šalių oro erdvę, apskritai jaučia lietuvių palankumą.

Naikintuvo pilotas. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Šiaulių aviacijos bazėje įsikūrusius lenkų karinių oro pajėgų karius lanko ir vaikai iš Lenkijos mokyklų. Kaip svarbų įvykį A. Kalinowskis minėjo Lenkijos premjero Mateuszo Morawieckio apsilankymą Šiaulių aviacijos bazėje balandžio 6 dieną.

Apie Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą gynybos srityje

Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija, vieni naujausių Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo gynybos srityje pavyzdžių – šių metų vasario 21 dieną Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrų pasirašyti dvišaliai susitarimai: dėl Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių brigadų afiliacijos su tarptautiniu Šiaurės Rytų divizijos štabu ir dėl saugaus ryšio, skirto keistis radarų duomenimis, sukūrimo. Pastarasis padės stiprinti viso regiono gynybą kartu su partneriais, vystant vieningą oro gynybos sistemą. Tuo tarpu Lietuvos ir Lenkijos brigadų afiliacija NATO divizijos štabui reikšmingai sustiprins abiejų šalių pasirengimą veikti kartu ginant Suvalkų koridorių krizės ir karo metu bei prisidės prie NATO atgrasymo ir gynybos stiprinimo Aljanso rytiniame sparne.

Atminimo ženklai. / Rasos Pakalkienės nuotrauka

Lietuva ir Lenkija aktyviai bendradarbiauja siųsdamos savo karius į viena kitos teritorijoje rengiamas tarptautines pratybas. Be to, Lietuvos ir Lenkijos kariuomenės plėtoja nuolatinį įvairaus lygmens štabų, karinio mokymo įstaigų ir karinių vienetų bendradarbiavimą.