JAV karių skaičius Lenkijoje „augs reikšmingai“
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pla­nuo­ja reikš­min­gai pa­di­din­ti Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ja­mų ka­rių skai­čių, len­kų vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas tre­čia­die­nį ci­ta­vo Ame­ri­kos am­ba­sa­do­rę Var­šu­vo­je. Duo­da­ma in­ter­viu dien­raš­čiui „Fi­nan­cial Ti­mes“ am­ba­sa­do­rė Geor­get­te Mos­ba­cher sa­kė, kad šiuo me­tu Len­ki­jo­je lai­ko­ma 4 000 ame­ri­kie­čių ka­rių, bet šis kon­tin­gen­tas bus di­di­na­mas, Va­šing­to­no ad­mi­nis­tra­ci­jai di­di­nant gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mus Vi­du­rio Eu­ro­pai.

Karinio kontingento didinimas „bus žymus“, sakė ambasadorė ir paminėjo šimtus žmonių.

„Manau, kad lenkai gaus didžiąją dalį to, ko nori“, – sakė ji laikraščiui „Financial Times“.

Tačiau ji nenurodė kontingento didinimo terminų ir neišreiškė paramos idėjai įkurti Lenkijoje JAV nuolatinę karinę bazę.

„Gynybos departamentas (XXI šimtmečio pajėgas) laiko... judresnėmis, labiau rotuojamomis, užuot (stačius) fizines ligonines ir namus bei atsigabenus šeimas“, – G. Mosbacher sakė „Financial Times“.

Pentagonas nepatvirtino ambasadorės pareiškimų dėl planų didinti kontingentą Lenkijoje.

„Tęsiame diskusijas su su savo sąjungininkais lenkais, jokie susitarimai (dar) nepasiekti. Tęsiame diskusijas ir tinkamu metu paskelbsime apie savo derybų rezultatus“, – sakė Pentagono atstovas Ericas Pahonas, kurį citavo Vakarų žiniasklaida.

Trečiadienį Varšuvoje prasideda JAV iniciatyva surengta tarptautinė konferencija, skirta saugumo Artimuosiuose Rytuose temai. Konferenciją pradės JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo.

Be to, M. Pompeo ir Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda trečiadienį turi pasirašyti susitarimą dėl amerikietiškų raketų leidimo įrenginių tiekimo Lenkijai. Sandorio vertė – 414 mln. dolerių (366,2 mln. eurų).

Tuo metu Lenkijos užsienio reikalų ministras Jacekas Czaputowiczius, antradienį susitikęs su JAV valstybės sekretoriumi Mike'u Pompeo, sakė, kad Varšuva ir Vašingtonas siekia „sutampančių“ užsienio politikos tikslų.