JAV karininko patarimai Karo akademijos kariūnams
Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jo­je lap­kri­čio 30 d. lan­kė­si lie­tu­vių kil­mės JAV jū­rų pės­ti­nin­kas plk. Da­rius No­vic­kis. Jis su­si­ti­ko su ka­riū­nais, pa­si­da­li­jo sa­vo tar­ny­bos pa­tir­ti­mi, pa­pa­sa­ko­jo apie ka­ri­nin­ko pro­fe­si­ją, ko­kio­mis sa­vy­bė­mis tu­ri pa­si­žy­mė­ti ka­ri­nin­kas ly­de­ris, kuo tu­rė­tų va­do­vau­tis, for­muo­da­mas sa­vo ko­man­dą.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnė Vytautė Kupčiūnaitė pranešime spaudai pasakoja apie susitikimą su lietuvių kilmės JAV jūrų pėstininku plk. Dariumi Novickiu.

JAV ir Lietuva

Apkeliavęs pusę pasaulio, dalyvavęs daugybėje tarptautinių operacijų, dabar jau į atsargą išėjęs plk. Darius Novickis papasakojo savo gyvenimo ir šeimos istoriją.

Gimęs ir užaugęs už vandenyno, bet jau porą metų Lietuvoje gyvenantis Amerikos lietuvis apie tėvų gimtinę kalbėjo tik gražiausiais žodžiais. „Kiekviena diena čia būnant man yra kaip dovana, – sakė pulkininkas ir su didžiausia pagarba tvirtino esąs Lietuvos patriotas. – Visada žinojome, kad esame lietuviai. Žinoma, tik būdami vyresni vis aiškiau tai suvokiame ir vis labiau vertiname. Didžiuojuosi lietuvių tauta ir jos kova dėl nepriklausomybės.“

Susitikimo pradžioje priminęs JAV prezidento Džordžo Volkerio Bušo žodžius, kad „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps Jungtinių Amerikos Valstijų priešu“, Amerikos lietuvis tvirtino, kad Lietuva įrodė, jog ji, nors ir maža, nėra silpna ir nežinoma: „JAV žmonės yra girdėję apie Lietuvą ir žino jos istoriją. Nė vienoje JAV mokykloje nebuvo žemėlapio, kuriame Lietuva būtų pažymėta raudonai ir su užrašu USSR. Visur Lietuva buvo matoma kaip atskira valstybė.“

Karininko tarnybos pradžia

Pasakodamas apie troškimą tarnauti JAV jūrų pėstininkų (angl. US Marines) pajėgose, plk. D. Novickis minėjo, kad apie tai svajojo nuo 6 metų ir kad kariuomenė visada jam patiko.

„Tarnyba kariuomenėje yra ne darbas, o pašaukimas, kuris ir yra svarbiausia kario motyvacija, neleidžianti suabejoti savo pasirinkimu, – aiškino karininkas, prisipažinęs, kad jam niekada ir nekilo abejonių dėl profesijos pasirinkimo. – Aš žinojau, ką noriu daryti. Tarnauti kariuomenėje reiškė padėkoti valstybei už laisvę ir nepriklausomybę. Todėl kiekvieną dieną aš džiaugiausi savo profesija.“

Amerikos lietuvis, kalbėdamas apie profesinio kelio pasirinkimą, prisiminė savo senelį, Lietuvos kariuomenės pulkininką leitenantą Antaną Novickį, iš kurio galėjo paveldėti šį potraukį.

Kokios karininko vertybės yra svarbiausios?

Pulkininkas, kreipdamasis į kariūnus, pabrėžė, kad kiekvienam vadui labai svarbi garbė, kuri, be abejo, turi būti užsitarnauta.

Pulkininkas išskyrė ir kitas svarbias karininko vertybes, kuriomis jis turi vadovautis kiekvieną dieną. Tai nuoširdumas ir disciplina. Kartu jis su šypsena pridūrė, kad kiekvienas karys būtinai turi turėti humoro jausmą.

„Vadas negali „slėptis“ už laipsnio. Juo gali būti žmogus, kuriuo kariai visiškai ir be išlygų pasitiki, – aiškino pulkininkas. – Jeigu žmonės, kuriems tu vadovauji, turi kažką padaryti, tai ir tu tą patį darai. Tampi pavyzdžiu savo kariams, – sakė plk. D. Novickis ir kaip geriausią vado pavyzdį paminėjo dabartinį JAV gynybos sekretorių Jamesą N. Mattisą: „Jis mums buvo pats geriausias vadas – paskui jį visi kariai sekė ir jo klausė. Tai pats geriausias pavyzdys mums visiems. Jis buvo griežtas, bet rūpinosi mumis.“

Pulkininkas išskyrė ir kitas svarbias karininko vertybes, kuriomis jis turi vadovautis kiekvieną dieną. Tai nuoširdumas ir disciplina. Kartu jis su šypsena pridūrė, kad kiekvienas karys būtinai turi turėti humoro jausmą.

Santykiai su kolegomis

Pasak plk. D. Novickio, kariuomenėje labai svarbūs karininko ir puskarininkio santykiai. Jeigu šie kariai sutaria, būriui jokia operacija nėra baisi. „Jūs, visai neseniai perkopę 20 metų, pradedate vadovauti būriui. O tame būryje yra vyr. seržantas, kuris jau 20 metų jame tarnauja. Ir jis žino savo vietą. Klausykite jo, nes jis ne įsakinėja, o pataria ir pataria, turėdamas daug daugiau patirties ir žinių, – aiškino pulkininkas. – Karininkas yra perskaitęs begalę knygų, o būrio puskarininkis visus dalykus, aprašytus jose, yra matęs realiomis sąlygomis. Todėl šių laipsnių kariams bendrauti tiesiog privaloma.“

„Pažinkit žmones, kurie yra jūsų komanda. Atminkit, kad kiekvienas iš jų nėra įrankis, o pirmiausia žmogus“, – patarė jūrų pėstininkas plk. D. Novickis.

Kariūnų įspūdžiai

Lietuvos karo akademijos kariūnai buvo dėkingi, kaip sakė, už nepaprastą galimybę paklausyti tokio įdomaus žmogaus. Susitikimo su pulkininku įspūdžiais pasidalijo Žalgirio mūšio kuopos (I kurso) kariūnė Rūta Visockytė: „Pasipuošę paradinėmis uniformomis eidami į susitikimą galvojome, kad mūsų laukia sudėtinga ir rimta paskaita. Tačiau jau po pirmųjų sakinių supratome, kad bus pozityvus, įdomus karininko, norinčio pasidalyti savo gyvenimiška patirtimi su jaunimu, pasakojimas, – sakė kariūnė. – Rimtai, o kartais ir šmaikščiai atsakydamas į klausimus, Amerikos lietuvis įpynė savo asmeninio gyvenimo detalių, stengėsi nušviesti dominančius aspektus. Dažnai mums instruktoriai primindavo, kad esame rengiami pagal amerikietiškas lyderystės ir vadovavimo doktrinas, o šio susitikimo metu patys pamatėme šių doktrinų mokyklų atstovą, kuris visose savo gyvenimo srityse laikosi JAV jūrų pėstininkų principų ir juos gina.“