JAV karinės jūrų pajėgos nori visiškai pakeisti naujo laivo paskirtį, bet tam reikia 49 mln. dolerių
„Spear­head“ trans­por­ti­nių lai­vų kla­sė yra vi­siš­kai nau­ja. Šie lai­vai pra­dė­ti sta­ty­ti tik 2010 me­tais. Vie­nas „Spear­head“ kla­sės lai­vas ga­li grei­tai per­ga­ben­ti kuo­pos dy­džio da­li­nius ir jiems pri­skir­tas trans­por­to prie­mo­nes. Vie­nas toks lai­vas kai­nuo­ja apie 180 mi­li­jo­nų do­le­rių. Ta­čiau da­bar Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nės jū­rų pa­jė­gos Kong­re­so pra­šo 49 mi­li­jo­nų do­le­rių, kad pa­keis­tų vie­no „Spear­head“ kla­sės lai­vo pa­skir­tį.

Tiesa, žodis „prašo“ nėra visai tikslus. Laivynas šį projektą įtraukė į Nefinansuotų prioritetų sąrašą, kuriame įprastai numatomos ne pačios svarbiausios išlaidos. Kitaip tariant, jei Kongresas pasijus dosnus, gali finansuoti ir kelis projektus iš šio sąrašo. Viskas priklauso nuo valstybės biudžeto, ekonominių ir net geopolitinių prognozių.

Vienas iš į 2020 metų Nefinansuotų prioritetų sąrašo punktų atrodo kiek keistai. Laivynas nori konvertuoti dar net nepastatytą T-EPF 14 greitąjį transportinį laivą į plaukiojančią ligoninę. Tai – tas pats „Spearhead“ klasės transportinis laivas, kuris, sprendžiant iš nurodyto numerio, bus paskutinis (iš viso numatyta, kad „Spearhead“ klasė turės 14 laivų). Tokiam paskirties keitimui reikėtų 49 milijonų dolerių, tačiau keista ne suma, o tai, kad Laivynas persigalvojo – kam reikėjo užsakyti transportinį laivą, jei reikėjo plaukiojančios ligoninės?

Kita vertus, „Spearhead“ klasės transporteris būtų gera plaukiojanti ligoninė. Šis 103 metrų ilgio katamaranas gali pasiekti 65–83 km/val. greitį. Viduje telpa 312 mūšiui pasiruošusių karių, tačiau šis laivas taip pat gali gabenti ir „Abrams“ tankus, sunkvežimius ir kitą savaeigę techniką, kuri gali būti kraunama per ištiesiamą rampą. Viršuje „Spearhead“ laivai turi sraigtasparnių nusileidimo aikštelę. Taigi, tokia „Spearhead“ klasės plaukiojanti ligoninė būtų greita ir pakankamai erdvi, o pacientai galėtų būti atvežami antžemine technika, jei laivas būtų prišvartuotas, arba atskraidinti sraigtasparniais.

Tokio tipo plaukiojančioms ligoninėms keliami pakankamai griežti reikalavimai – tiesiog perdažyti laivą baltai ir nupiešti didelį raudoną kryžių nepakanka. Turi būti įrengtos patalpos žaizdų gydymui, paruošta gaivinimui skirta įranga, palatos ir net odontologijos kabinetas. Įprastai chirurginės procedūros tokio tipo laivuose neatliekamos, tačiau reikia užtikrinti, kad gyvybės išgelbėjimui būtinos operacijos galėtų būti atliekamos.

Medicininės paskirties patalpos jau veikia kone kiekviename didesniame Jungtinių Valstijų karinių jūrų pajėgų laive, įskaitant visus lėktuvnešius. Laivynas taip pat turi didžiulius „Mercy“ klasės medicininės pagalbos laivus, kurie jau patys savaime yra pakankamai įdomūs jau vien dėl to, kad jie yra perdaryti tanklaiviai. Vienas „Mercy“ klasės laivas turi 12 operacinių, 1000 lovų, kompiuterizuotos tomografijos įrangą. Nauji laivai būtų mažesni, tačiau galėtų atlikti greitosios pagalbos funkcijas jau vien dėl to, kad gali plaukti greičiau ir gali arčiau priplaukti prie kranto.