JAV į Europą perkėlė eskadrilę bombonešių B-52H, galinčių nešti branduolinį ginklą
Jung­ti­nės Vals­ti­jos į svar­bią Fer­for­do oro pa­jė­gų ba­zę Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je nuo ket­vir­ta­die­nio per­kė­lė še­šis stra­te­gi­nius bom­bo­ne­šius „B-52H Stra­to­for­tress“, ga­lin­čius ne­šti avia­ci­jos bom­bas, ro­do Va­ka­rų ša­lių skry­džių dis­pe­če­rių tar­ny­bų duo­me­nys.

Šeštadienį iš oro pajėgų bazės Barksdeile Luizianos valstijoje į Angliją atskrido du bombonešiai „B-52H Stratofortress“.

Per ankstesnes dvi paras Ferfordo oro pajėgų bazėje nutūpė keturi tokie bombonešiai. Pagal turimus duomenis, artimiausiomis dienomis jų skaičius gali padidėti iki aštuonių.

Toks gausus JAV karinių oro pajėgų strateginių bombonešių perkėlimas į Ferfordą nebuvo fiksuojamas nuo 2003 metų, kai oro bazėje buvo dislokuota iki 20 orlaivių B-52H, skirtų Jungtinių Valstijų karinei operacijai Irake.

Ketvirtadienį ir penktadienį, iš karto po skrydžio iš žemyninės Jungtinių Valstijų dalies per vandenyną, bombonešiai B-52H prieš atvykdami į Ferfordo oro pajėgų bazę atliko skrydžius iki Kaliningrado srities.

Kaip anksčiau pranešė Rusijos Federacijos gynybos ministerija, kovo 15 dieną kariniam budėjimui Kaliningrado srityje buvo dislokuota naujų zenitinių raketų kompleksų S-400.