Jaunimą į šauktinius ragina užsirašyti savanoriškai
2019 me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šų su­da­ry­mą Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je sau­sio 10 d. ste­bės ke­tu­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai. Sa­vo da­ly­va­vi­mu jie už­ti­krins są­ra­šų su­da­ry­mo skaid­ru­mą. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė jau­ni­mą ra­gi­na sa­va­no­riš­kai už­si­ra­šy­ti į są­ra­šus, to­kiu at­ve­ju jie pir­mie­ji ga­lės pa­si­rink­ti no­ri­mą tar­ny­bos vie­tą, tar­ny­bos pra­džios da­tą ir gau­ti 30 proc. di­des­nes iš­mo­kas.

Kandidatūras stebėti 2019 m. karo prievolininkų sąrašų pateikė keturios Lietuvos visuomeninės organizacijos: Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Lietuvos skautija, Atsargos karininkų sąjunga ir Lietuvos šaulių sąjunga, rašoma KAM pranešime spaudai.

Iš minėtų organizacijų sąrašų sudarymą stebės: Antanas Mikalauskas, atstovaujantis Lietuvos jaunimo organizacijų tarybą; Simona Uleckienė – Lietuvos skautiją; Algimantas Vyšniauskas – Atsargos karininkų sąjungą; Haroldas Daublys – Lietuvos šaulių sąjungą.

Kaip ir ankstesniais metais, 2019 m. karo prievolininkų – Lietuvos piliečių vyrų nuo 19 iki 26 metų (įskaitytinai) – sąrašai bus sudaromi atsitiktine tvarka, naudojant kompiuterių programą. Sausio 10 dieną sudaryti šaukiamųjų sąrašai tą pačią dieną paskelbti nebus. Apie sąrašų paskelbimo datą Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba praneš atskirai.

Visa karo prievolininkui aktuali informacija – kur ir kada pradėti ir vykdyti su šaukimu susijusias procedūras – bus pateikta karo prievolininkų sąraše internete https://sauktiniai.karys.lt. Primename, kad šaukimo nurodymai karo prievolininkams pradėti šaukimo procedūras nėra siunčiami paštu.

Iki 2019 m. šaukiamųjų sąrašų sudarymo, užsirašę savo noru, jaunuoliai pirmieji galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas. O po šaukiamųjų sąrašų paskelbimo savo noru teikti prašymus atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (NPPKT) toliau galės ir tie jaunuoliai, kurie nebus patekę į 2019 m. karo prievolininkų sąrašus. Jie taip pat galės pasirinkti norimą tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą ir gauti 30 proc. didesnes išmokas.

Patekę į šaukiamųjų sąrašus karo prievolininkai ir išreiškę norą pirmumo teise atlikti tarnybą, gaus 15 proc. didesnes išmokas, ir į jų pageidaujamas tarnybos vietas ir datas paprastai yra atsižvelgiama.

Lietuvos kariuomenė ragina vaikinus ir merginas nuo 18 iki 38 metų ir toliau teikti prašymus savanoriškai atlikti NPPKT.