Japonija paskelbė konkursą antžeminio lazerinio ginklo sukūrimui
Ja­po­ni­ja šiais lai­kais nė­ra ma­to­ma kaip ka­ri­nių ino­va­ci­jų ša­lis. Pa­si­bai­gus An­tra­jam pa­sau­li­niam ka­rui ša­lis pa­su­ko ki­ta kryp­ti­mi ir vi­sas pa­stan­gas sky­rė tech­no­lo­gi­nei ir eko­no­mi­nei pa­žan­gai. Ta­čiau vis­kas kei­čia­si ir ne­se­niai bu­vo pa­skelb­tas ne­blo­gas to įro­dy­mas – la­ze­ri­niam gink­lui Ja­po­ni­ja skirs di­de­lę pi­ni­gų su­mą.

Japonijos Gynybos ministerija neseniai paskelbė, kad ieškos rangovų, kurie galėtų sukurti antžeminį lazerinį ginklą. Šiai programai 2018-ųjų metų biudžete buvo numatyta milžiniška pinigų suma – 8,7 milijardai jenų arba beveik 70 milijonų eurų. Žinoma, ne vienas skaitytojas numos ranka – 70 milijonų eurų yra niekis. Tačiau tai – tik pati pradžia.

Ministerija paskelbė, kad artimiausiu metu tikisi sulaukti technologinių kompanijų paraiškų dalyvauti konkurse. Jo tikslas – sukurti antžeminio lazerio prototipą, kuris galėtų numušti ne bet ką, o minosvaidžių sviedinius bei žemai skraidančius priešų dronus. Šio prototipo bandymus tikimasi užbaigti iki 2023-iųjų.

Japonija yra trečiojo šalis tokiu mastu prisidedanti prie lazerinės ginkluotės kūrimo. Kinija taip pat daug investuoja į šią sritį ir jau turi bandomų prototipų. Tuo tarpu JAV tokių ginklų jau turi laivuose, tačiau realistiškai jie vis dar tebėra bandymų stadijoje. Tikriausiai artimiausias ginklas tam, kurio nori japonai, yra „Lockheed“ sunkvežimyje montuojamas lazeris, skirtas naikinti dronams.

Lazeriniai ginklai turi daugybę privalumų. Visų pirma, jų efektyvumo nemažina vėjas ar taikinio manevrai – vos tik lazeris prilimpa prie savo aukos, rezultatas yra aiškus. Lazeriniai ginklai taip pat gali veikti neribotą laiką, jei tik turės gerą energijos šaltinį, nes jiems nereikia amunicijos. Tačiau ekspertai mano, kad Japonija mąsto ne apie minosvaidžius ar žemai skraidančius dronus.

Militaryaerospace.com portale teigiama, kad tikrasis Japonijos Gynybos ministerijos tikslas yra susikurti lazerinį ginklą, skirtą iš naikintuvų paleistoms raketoms naikinti. Naikintuvai yra vis sunkiau pastebimi radarams, o raketos yra greitesnės ir sunkiau pastebimos. Tai reiškia, kad trumpėja laikas reaguoti ir įprastos priemonės jau greitai bus tiesiog neadekvačios.

O kas liečia japonišką karinę doktriną, tai Gynybos ministerijos atstovai gali tik trūkčioti pečiais – juk lazeriniai ginklai yra skirti tik šalies gynybai, o tai visada buvo ir bus Japonijos karinių pajėgų tikslas.