Jamesas Mattisas: JAV įsipareigojimai NATO – geležiniai
Jung­ti­nių Vals­ti­jų įsi­pa­rei­go­ji­mai tran­sat­lan­ti­niam ka­ri­niam al­jan­sui su Eu­ro­pa lie­ka „ge­le­ži­niai“, an­tra­die­nį par­eiš­kė JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas, ban­dy­da­mas nu­ra­min­ti pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po iš­gąs­din­tas są­jun­gi­nin­kes.

Per spaudos konferenciją Paryžiuje J. Mattisas pareiškė, kad veiksmai kalba patys už save.

„JAV savo veiksmais rodo, kad mūsų įsipareigojimai transatlantiniam aljansui išlieka geležiniai“, – pridūrė jis.