Grandioziniai Rusijos kariniai mokymai gali pasirodyti tik akių dūmimas
Kaip sa­vo tink­la­raš­ty­je ra­šo gar­sus ru­sų po­li­ti­kos ir ka­ry­bos apž­val­gi­nin­kas Alek­sand­ras Gol­cas, su di­džiau­siu pa­to­su da­bar sklei­džia­ma in­for­ma­ci­ja apie ka­ri­nes pra­ty­bas „Vos­tok 2018“, ga­li pa­si­ro­dy­ti tu­rin­ti ne ką dau­giau pa­grin­do, nei ko­vo mė­ne­sį Vla­di­mi­ro Pu­ti­no ap­sa­ky­ti bau­bai – ne­re­gė­tos ga­lios bran­duo­li­nės ra­ke­tos ir pa­na­šiai. Anot apž­val­gi­nin­ko, Krem­lius jau įpra­to maž­daug kas pus­me­tį iš­gąs­din­ti pa­sau­lį „kuo nors ka­ri­niu“.

Aleksandras Golcas atkreipia dėmesį į oficialią Gynybos ministerijos informaciją, kad pratybose dalyvaus 300 tūkstančių kareivių ir dešimtys tūkstančių karinės technikos vienetų. Šiuo metu azijinėje Rusijos dalyje vyksta vadinamieji „netikėti karinės parengties patikrinimai“, kurių metu ir turėtų būti sutelktos pratybose dalyvausiančios pajėgos.

Tas pats atlikta ir praėjusiais metais, prieš pratybas „Zapad 2017“. Tiesa, pažymi autorius, tuo metu Rusijos kaimynai sunerimo, kad Kremlius vėl parodys ką nors „savo stiliuje“ ir pavyzdžiui, okupuos Baltarusiją. Šiemet toks susirūpinimas neturėtų kilti vien dėl geografinių pratybų charakteristikų. Bet kokie dideli mokymai rytinėse apygardose gali būti nukreipti nebent prieš Kiniją. Bet šiuo atveju net ir tai mažai tikėtina, nes kinų daliniai taip pat dalyvaus manevruose.

Vadinasi, Aleksandro Golco nuomone, galimas tik vienas nesvarstytas scenarijus – pasirengimas dideliam karui Korėjos pusiasalyje arba Rusijos Tolimųjų Rytų gynyba nuo didelio masto JAV ir Japonijos pajėgų invazijos. Apžvalgininko nuomone, visai tikėtina, kad „Vostok 2018“ apskritai neturės vieningo scenarijaus, kaip tai jau buvo mokymuose „Vostok 2014“.

Tačiau didžiausia šių pratybų „paslaptis“, anot apžvalgininko: kam apskritai reikia tokių didelių mokymų rytinėse Rusijos apygardose? „Jei tikėti (Sergejumi) Šoigu, pratybose dalyvaus trečdalis visų Rusijos kariškių. Galima manyti, kad tiek susirinks Rytų ir Centro karinėse apygardose, Oro desanto pajėgose ir Šiaurės laivyne“, – svarsto autorius.

Rytų karinėje apygardoje yra 1 tankų divizija ir 10 mechanizuotų brigadų, kuriose autoriaus nuomone, negali būti daugiau, nei 2000 – 3000 tankų ir šarvuočių. Centro apygardoje – 1 tankų divizija ir 7 mechanizuotos brigados (dar apie 2000 technikos vienetų). Netgi, jei Gynybos ministerija įskaičiavo ir autotransportą, iš viso gaunasi 8000 – 9000 technikos vienetų, o ne kolosalūs 36 tūkstančiai apie kuriuos kalbėjo Sergejus Šoigu.

Pasak Aleksandro Golco, bandymas perkelti tokį technikos kiekį iš europinės Rusijos dalies (neskaitant jo abejonių, kad Rusija apskritai turi tokį veikiančios technikos kiekį) daugeliui savaičių užblokuotų visus transporto kelius tarp vakarinė ir rytinės šalies dalių.

„Pratybų „Vostok 2018“ paslaptį atskleisti labai paprasta“, – rašo Aleksandras Golcas, „šiuo atveju karo žinyba gali kiek tinkama girtis ir kiek tinkama meluoti“ nes niekas ne tik nepatikrins jos pateikiamos informacijos, bet ir nepapriekaištaus laužant tarptautinius susitarimus (Europoje pratybų mastą riboja Vienos konvencija). Anot apžvalgininko, pasigyrus, kad dalyvaus 300 tūkstančių kareivių, nebeliko nieko kito, kaip sumeluoti, kiek dalyvaus karinės technikos ir tokiu būdu melo grandinę tenka tęsti.

Aleksandro Golco nuomone, pratybose „Vostok 2018“ dalyvaus apie 30 – 40 tūkstančių kareivių, bet net ir tai būtų labai optimistinis skaičius. Likusieji greičiausiai gaus įsakymą atlikti šaudymo pratybas savo dalinių poligonuose.

„Atrodytų, kas čia baisaus, kad gynybos ministras savo viršininkui perduoda kitokius skaičius – tegu pasilinksmina. Tačiau pavojus tas, kad Vladimiras putinas tais skaičiais gali patikėti, pamanyti, kad reikalui kilus į rytus tikrai gali pajudėti 300 tūkstančių kariauna...“, – perspėja autorius.