Estija neįsileido rusų burlaivio „Sedov“
Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, jog Ru­si­jos mo­ko­ma­sis lai­vas „Se­dov“ į Es­ti­jos te­ri­to­ri­nius van­de­nis ne­bu­vo įleis­tas to­dėl, kad ja­me bu­vo ka­riū­nų iš Ker­čės vals­ty­bi­nio jū­rų tech­ni­kos uni­ver­si­te­to oku­puo­ta­me Kry­me.

Ministerijos pranešimas cituojamas dienraščio „Postimees“ naujienų portale.

„Estija nepripažįsta neteisėtos Krymo aneksijos, ir mes manome, kad leidimo išdavimas šiam mokomajam laivui būtų prieštaravęs politikai nepripažinti Krymo aneksijos“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė Sandra Kamilova.

Rusijos ambasada trečiadienį paskelbė, kad šį Estijos sprendimą laiko nedraugišku veiksmu, ypač turint omenyje netrukus įvyksiantį Estijos prezidentės apsilankymą Maskvoje.

Estijos užsienio žvalgybos tarnybos kovą paskelbta ataskaita rodo, kad Rusijos civilinis laivynas vis dažniau vykdo žvalgybos operacijas, o bandant daryti įtaką vis dažniau naudojami civiliniai laivai, tarp jų dideli burlaiviai.

Ataskaitoje kaip pavyzdys nurodomas Sankt Peterburgo Admirolo Makarovo valstybinio jūrų ir upių laivyno universiteto mokomasis burlaivis „Mir“, kuris dažnai apsilanko Talino jūros dienose.

„Remiantis oficialiais prašymais bandoma įplaukti į kitų šalių teritorinius vandenis, slapta, nedeklaruotuose rajonuose vykdomi tyrimai; tyrimai dažnai būna susiję su povandeniniais ir ekonomiškai svarbiais šalies šeimininkės rajonais“, – nurodoma Estijos užsienio žvalgybos tarnybos ataskaitoje.

„Sedov“ ir „Mir“, laikomi vienais didžiausių mokomųjų burlaivių, Taline lankėsi pernai rugsėjį. Laivuose galėjo nemokamai apsilankyti visi norintieji.