Bus sudaromas 2019 metų šauktinių sąrašas
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo tar­ny­ba skel­bia as­me­nų, ku­rie ste­bės 2019 me­tų ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šo su­da­ry­mo pro­ce­dū­ras, at­ran­ką. Tuo sie­kia­ma už­ti­krin­ti ka­ro prie­vo­li­nin­kų są­ra­šo su­da­ry­mo skaid­ru­mą.

Karo prievolininkų sąrašo sudarymo procedūras gali būti skiriami stebėti Lietuvos Respublikoje įregistruotų viešųjų juridinių asmenų, kurių veikla yra susijusi su krašto apsaugos sistemos stiprinimu ir visuomenės parengimu gynybai, jaunimo ugdymu ir pilietiniu, patriotiniu auklėjimu, žmogaus teisių gynimu, nariai ir kiti su nurodytais juridiniais asmenimis susiję fiziniai asmenys. Jie turi atitikti šiuos reikalavimus: neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo už tam tikrus nusikaltimus, nėra uždraustos organizacijos nariai, nebuvo atleisti iš pareigų dėl priesaikos sulaužymo ar pareigūno vardo pažeminimo, kurių veiksnumas nėra apribotas ir netarnauja/nedirba krašto apsaugos sistemos institucijose, rašoma pranešim spaudai.

Asmenų kandidatūras raštu gali teikti viešųjų juridinių asmenų vadovai. Teikiant kandidatūrą prie rašto turi būti pridedama kandidato užpildyta anketa ir kandidato ryšį su viešuoju juridiniu asmeniu patvirtinančio dokumento kopija. Gali būti teikiamos kelios to paties viešojo juridinio asmens kandidatūros. Dokumentus galima siųsti elektroniniu arba registruotu paštu.