Bulgarija pirks amerikietiškus naikintuvus
Bul­ga­ri­ja su­rengs kon­sul­ta­ci­jas su Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis dėl nau­jos kar­tos nai­kin­tu­vų įsi­gi­ji­mo, pra­ne­šė Bul­ga­ri­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Be abejo, Bulgarija apsvarstys visus gautus pasiūlymus dėl galimo naujos naikintuvų pirkimo. Gavome atitinkamą kvietimą ir iš Jungtinių Valstijų, su kuriomis surengsime preliminarias karines– technines konsultacijas dėl šių mūsų planų“, – sakė Bulgarijos gynybos viceministras Atanas Zaprianovas.

Pasak jo, kvietimai tokioms konsultacijoms gauti dar iš septynių valstybių, tarp kurių yra Švedija, Prancūzija, Italija ir Izraelis.

Bulgarija ketina įsigyti aštuonis naujos kartos naikintuvus ir tam skirti skirti daugiau kaip 900 mln. eurų.