Brigada „Geležinis Vilkas“ priskirta Vokietijos divizijai
Kaip ra­šo­ma KAM iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­ji pės­ti­nin­kų bri­ga­da „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pri­skir­ta Vo­kie­ti­jos di­vi­zi­jai. Tai liu­di­jan­tį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų va­dų su­si­ta­ri­mą spa­lio 21 d. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je  pa­si­ra­šė bri­ga­dos ge­ne­ro­las Val­de­ma­ras Rup­šys ir ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jor­gas Voll­me­ris. Šis su­si­ta­ri­mas leis už­ti­krin­ti bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ pa­si­ren­gi­mą veik­ti aukš­tes­nio­jo vie­ne­to su­dė­ty­je. 

„Brigados „Geležinis Vilkas“ afiliacija su Vokietijos divizija atvers platesnes galimybes per mokymus ir pratybas užtikrinti tinkamą mūsų brigados pasirengimą veikti divizijos sudėtyje. Tai padės užtikrinti ir geresnį sąveikumą su Vokietijos vadovaujamu NATO priešakiniu batalionu. Vokietija yra mūsų patikima sąjungininkė saugumo ir gynybos srityje“, – sakė Sausumos pajėgų vadas brg. gen. V. Rupšys.

„Šis susitarimas – tai dar vienas akmuo į sieną, kurią bendrai statome. Brigados „Geležinis Vilkas“ priskyrimas Vokietijos kariuomenės divizijai kaip niekad anksčiau sustiprins mūsų bendradarbiavimą“, – pasirašius susitarimą sakė Vokietijos kariuomenės Sausumos pajėgų vadas.

Lietuvos sausumos pajėgų vadas brg. gen. V. Rupšys padėkojo gen. ltn. J. Vollmeriui už asmenines pastangas stiprinti Vokietijos ir Lietuvos sausumos pajėgų bendradarbiavimą, Lietuvos gynybinius pajėgumus.

Lietuvos kariuomenės mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ jau šiais metais pradėjo vykdyti bendrą karinį rengimą su Vokietijos sausumos pajėgų vienetais. Priskyrus Lietuvos brigadą Vokietijos divizijai, mokymų ir pratybų programa tik intensyvės. Be štabo lygmens mokymų, taip pat bus organizuojami specialistų kursai, patirties pasidalinimo seminarai. Taip pat planuojamas Lietuvos karininkų skyrimas tarnauti į Vokietijos divizijos štabą.

Vienetų afiliacija leis užtikrinti Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo pasirengimą veikti aukštesniojo vieneto sudėtyje. Lietuvos kariuomenės brigados turi gebėti veikti aukštesniojo vieneto sudėtyje, tačiau jų rengimo galimybes gali užtikrinti tik užsienio valstybių kariuomenės, turinčios divizijas.

Vokietijos vadovaujamas NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinė grupė Lietuvoje yra integruota į Mechanizuotąją pėstininkų brigadą „Geležinis Vilkas“, tačiau mokymų ir pratybų metu įgytos žinios padės brigados štabui užtikrinti dar geresnę brigados sąveiką su Vokietijos vadovaujamu NATO batalionu Lietuvoje. Prioritetas bus skiriamas dalyvauti Vokietijos divizijos, atsakingos už NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės Lietuvoje formavimą, mokymuose, tačiau paliekamos lanksčios galimybės dalyvauti mokymuose ir kitos Vokietijos divizijos sudėtyje.

Pasirašytas susitarimas įgyvendina Ketinimo protokolą dėl Lietuvos ir Vokietijos kariuomenių vienetų afiliacijos, kurį Lietuvos ir Vokietijos gynybos ministrai pasirašė šių metų vasarį Briuselyje.

Bendradarbiavimo su Vokietija intensyvėjimas, ypač Vokietijos vadovaujamo NATO priešakinių pajėgų bataliono dislokavimas Lietuvoje, pat ginkluotės ir karinės technikos, tokios kaip pėstininkų kovos mašinų „Vilkas/Boxer“ ar savaeigių artilerijos sistemų „PzH2000“ įsigijimas, ir Lietuvos kariuomenės struktūros plėtra sąlygojo Lietuvos kariuomenės vienetų afiliacijos su užsienio valstybių kariniais vienetais peržiūrą ir adaptaciją.

Mechanizuotoji pėstininkų brigada „Geležinis Vilkas“ iki šių metų mokymo tikslais buvo daugiau nei dešimtmetį priskirta Danijos divizijai. Nuo šių metų ilgametį bendradarbiavimą su danais perėmė Motorizuotoji pėstininkų brigada „Žemaitija“.